GÖNÜL SULTANLARI - kainatingunesi.com

GÖNÜL SULTANLARI

Önsöz

İstiğfâr Duâsı
Tevhîd Duâsı
Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn Önsöz (Seyyid Eyyûb Bin Sıddîk)

📌 01. Bâb (Hazret-i Ebû Berkr-i Sıddîk “Radiyallahü Teâlâ Anh”)
Birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Sıddîkın “radıyallahü teâlâ anh” menâkıbı hakkındadır. [Bu bâbda 66 menâkıb vardır.]
01 – Lâkab-ı Şerifleri
02 – (Sıddîk)’ın Manâsı
03 – Doğumu
04 – Ömründe Hiçbir Puta Secde Etmediği
05 – Eshâbın En Üstünü Olduğu
06 – En Önce İslâma Gelmesi
07 – Resûlün Rükûda Sıddîki Beklemesi
08 – Hicretde Resûle Arkadaş Olması
09 – Mağarada Ağayığını Yılan Sokması
10 – Mağarada Cennet Irmağından Su İçmesi
11 – Mağarada Tavandaki Kuş ile Konuşması
12 – Vahy İşitmesi
13 – Kıyâmet Günü Süâl Olunmadığı
14 – Yüzüğe Kudret-i İlâhî ile Ebû Bekr Sıddîk Yazılması
15 – Kıyâmedde Göreceği İkrâm
16 – Mübârek Ağzında Taş Tutması
17 – Resûlullahın Cennet Yemeklerinden Sıddîke Ayrılması
18 – Rûhunun Yaratılması
19 – Îmânın Ağırlığı
20 – Husûsi Tecellîye Kavuşması
21 – Cebrâil Aleyhisselâmın Hocası Olması
22 – Hazret-i Ebû Bekrin Cevâbı
23 – Bütün Malını Allah Yolunda Dağıtması
24 – Hak Teâlâdan Selâm Gelmesi
25 – Hazret-i Ömer ile Sadaka Vermedeki Yarışması
26 – Ebûdderdâ “Radiyallahü Anh” ile Yolda Yürürken Resûl Aleyhisselâmın İkâzı
27 – Ciğerinin Kebap Olması
28 – Vücudunun Cehennemi Dolduracak Kadar Büyük Olmasının İstemesi
29 – Hazret-i Ebû Bekr ile Hazret-i Ömer’in Münâzarası
30 – Cihâdın Fazileti, Sıddîkin Duâsı ile Şehîd Nevfel’in Dirilmesi
31 – Bilâli, Efendisinden Satın Alıp Âzâd Etmesi
32 – Fâtiha Sûresini Okutarak Köylünün Borcunu Ödemesi
33 – Bütün Cennet Kapılarından Çağırılması
34 – Sıddîkta Bütün İyiliklerin Bulunduğu
35 – Eshâb-ı Suffâ’yı Da’veti
36 – Resûlullaha Hizmetinin Çokluğu
37 – Yahûdîden Borç Alarak Müslimâna Borç Vermesi
38 – Rü’yâda Yol Göstermesi
39 – Dînin Temam Olduğunu Bildiren Mâide Sûresi Üçüncü Âyeti Gelince Sıddîk’ın Ağlaması
40 – Bütün Yakınlarının Müsliman Olduğu
41 – Halifelikle Müjdelenmesi
42 – Halîfe Olması
43 – Resûlullahın Yanına Defni
44 – Defn İçin Vasiyyeti
45 – Mürtedlerle Cihâd Etmesi
46 – Bir Gecelik İbâdetinin Fazîleti
47 – Son Hastalığındaki Rü’yâsı
48 – Hanımının Kızı Olacağını Haber Vermesi
49 – Kur’an-ı Kerimi Toplaması
50 – Eshâbın Büyüklerinin Îmânına Sebeb Olması
51 – Resûlullahın Şefâ’ati Hakkında Gördüğü Rüya
52 – Bir Âşık Cariyeyi Satın Alıp Âzâd Etmesi veya Evlendirmesi
53 – Hazret-i Ebû Bekr Hakkında İnen (15) Ayet-i Kerîme
54 – Hakkında Bildirilen (26) Hadis-i Şerîf
55 – İlk Âyet-i Kerîmenin Geldiğinde Resûllaha Yardımı ve Diğer Üstünlükleri
56 – Sıddîk’ın Kabrden Kalkması ve Kıyâmet Gününde Kürsîde Oturması
57 – Hazret-i Ebû Bekr’in Ta’atının Hazret-i Ömer’den Üstünlüğü
58 – Karıncanın Sıddîka Ey Allah’ın Resûlünün Hâlifesi Diye Hitâbı
59 – Cebrâil Aleyhisselâmın Hazret-i Ebû Bekr’in Resûlullahı Ne Kadar Sevdiğini Denemesi
60 – Resûlullahın Hazret-i Hadîce ile Evlenmesine Sıddîk’ın Yardımı
61 – Enes Bin Mâlik’in “Radiyallahü Anh” Rü’yâsını Bilmesi
62 – Sıddîk’ın Dİlindeki Şikâyeti
63 – Ca’fer-i Sâdık Hazretleri ile bir Rafızînin Karşılıklı Konuşmaları
64 – Sıdk ile Adl’ın Açıklanması
65 – Hazret-i Ebû Bekr’in Cennetde Olub Olmadığını Soran Bir Bedevîye Hazret-i Alî’nin Cevâbı
66 – Sıddîk’ın Vefâtı ve Hazret-i Alî’nin Konuşması

📌 02. Bâb (Hazret-i Ömer-ül Fâruk Radiyallahü Teâlâ Anh)
İkinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anh” menâkıbı hakkındadır. [Bu bâbda 81 menâkıb vardır.]
01 – Fârûk Lâkabının Verilmesi
02 – Müslimân Olması
03 – Muhaddis Olduğunun Müjdelenmesi
04 – Kadınların Hazret-i Ömer’den Korkup Kaçması
05 – Cennetteki Köşkü ve Hûrisi
06 – Resûlullahın Hazret-i Ömer’in Üstünlüğü Hakkındaki Rü’yası
07 – Resûlullahın Rü’yasında İçtiği Sütün Artığını Fârûk’a Vermesi
08 – Hazret-i Ömer’in Üstünlüğü ile İlgili Resûlullahın Rü’yası
09 – Hazret-i Ömer Hep Doğruyu Söylerdi
10 – Peygamber Olacak Üstünlükte Olması
11 – Cariyenin Hazret-i Ömer Gelince Def Çalmayı Kesmesi
12 – Hazret-i Ömer’den Şeytanın Kaçması
13 – Bedr Muharebesindeki Esirlere Yapılacak Muâmelede Doğruyu Bulması
14 – Orucun Fecrden İtibaren Başlamasına Sebep Olması
15 – Ezvâc-ı Tâhirât Hakkındaki İsâbetli Sözü
16 – Gadablı Bakışından Güneşin Kararması
17 – Sıddîk’ın Fârûk’u Hâlife Seçmesi
18 – Güzel İdâresi ile Herkesin Rahatlığı
19 – Yamalı Elbise Giymesi
20 – Harbde Alınan Mücevher Kutusunu Satıp, Gâzîlere Dağıtması
21 – Ordu Komutanının Hediyesini Kabul Etmeyip Askerlere Dağıtdırması
22 – Bir Kal’anın Fethinin Gecikme Sebebi
23 – Bizans Elçisi ve Fârûk’un Çamurlu Elleri
24 – Bizans Elçisinin Hediyyeleri
25 – Mescidden Harbdeki Askere Verdiği Cevab
26 – Ejderhâya Yazdığı Mektûb
27 – Yazdığı Mektûbla Nil Nehrinin Akması
28 – Bir Kadın İle Bir Gencin Hikayesi
29 – Kölesi ile nöbetleşe deveye binmesi
30 – Fakîr kadına un götürmesi
31 – İran Seferinde Bir Erin Zaferdeki Rolü
32 – Beyt’ül Maldan Borç İstemesi
33 – Oğluna Had Cezâsı Vermesi
34 – Gânimet Malını Dağıtırken Hazret-i Hüseyn’e, Oğlundan Fazla Vermesi
35 – Sesini Hutbeden Irak’daki Muharebe Yerine Duyurması
36 – Zelzeleyi Durdurması
37 – Yangını Söndürmesi
38 – Elçinin Düşündükleri ve Sonrası
39 – Deve Kesip Etini Fakîrlere Dağıtması
40 – Hac Yolundaki Masrafı
41 – Önce Yakınlarının Uymalarını Emr Ederdi
42 – Saman Çöpü Gibi Olsaydım Buyurması
43 – Bizanstan Hanımlarına Gelen Hediyyeleri Beytülmala Vermesi
44 – Irak’ın Fethinden Sonra Ordusuna Gücenmesinin Sebebi
45 – Ak Sakal Ölümün Habercisidir Buyurması
46 – Müsâfir Kervanının Bütün Gece Beklemesi
47 – Kaldırttığı Oluğu Resûlulahın Koyduğunu Duyunca Tekrar Yerine Getirmesi
48 – Yahûdîleri Arabistan’dan Çıkartması
49 – Hazret-i Ömer’in Şehîd Olması
50 – Onun Zamanında Kurt Koyuna Saldırmazdı
51 – Kabrde Münker Nekîre Verdiği Cevâbı
52 – Makâm-ı İbrahim’in Musallâ Kılınması
53 – İçkinin Harâm Olmasının Îzâhı
54 – İnmesine Sebeb Olduğu Bir Âyet-i Kerîme
55 – Hazret-i Ömer Hakkında İnen (8) Âyet-i Kerîme
56 – Hakkında Bildirilen (15) Hadîs-i Şerîf
57 – Çeşitli Kitâblardaki Mehd-i ve Sözleri
58 – Hazret-i Alî’nin Medh-i ve Bıraktığı Âdetler
59 – Mehr Hakkındaki Sözüne Bir Kadının Cevâbı
60 – Sa’d Bin Ebî Vakkas’a Evini Satmayan Mecûsinin Îmâna Gelmesi
61 – Nemâzda Konuşdu, Nemâzı Bozulmadı
62 – Bayram Günü Resûlullahın Etrafını Saran Çocuklara Meyva Alıp Dağıtması
63 – Adâlet Nûrunu Resûlullah Ona Verdi
64 – Hazret-i Ömer’in Kötürüm Kadına Hizmeti
65 – Medînenin Köylerine Su Taşıması
66 – Bir İhtiyar Kadının Te’sîrli Sözü
67 – Anne ile Kızın Süte Su Katma Hikâyesi
68 – İçki İçerken Yakaladığı Sarhoşun Sözleri
69 – Bir Siyah Kölenin Elbiselerini Yıkaması
70 – Bir Gece Beklediği Kervan Halkının İslâma Gelmesi
71 – Selmân-ı Fârisi’yi Önce Vâlî Yapıp, Sonra Azl Etmesinin Sebebi
72 – Ganîmet Malını Dağıtıp Evi İçin Borç Alması
73 – Hazret-i Osman’ın Selâmını Lâmbayı Söndürüp Alması
74 – Ateş, Hava, Su ve Toprağın Ona Boyun Eğmesi
75 – Ölen Hâmile Kadının Kabirde Yaşıyan Çocuğu
76 – Hazret-i Ömer’in Rü’yâda Görülmesi
77 – Bende Münâfıklık Alâmeti Var mı? diye Huzeyfe Hazretlerinden Sorması
78 – Üveys-i Karnî ile Bir Görüşme
79 – Câriyenin Rıdvânı Görmesi, Bu Ümmetin Mehdini Duyması
80 – Hazret-i Ömer, Hanımının Sözlerine Kızmaz, Karşılık Vermezdi
81 – Resûlullahın (Ömer Doğru Söyledi) Buyurması

📌 03. Bâb (Hazret-i Ebû Bekr ve Hazret-i Ömer “Radiyallahü Teâlâ Anhümâ”)
Ebû Bekr-i Sıddîk ve Ömer-ül Fârûkun “radıyallahü teâlâ anhümâ” menâkıbı. [Bu bâbda 23 menâkıb vardır.]
01 – Resûlullah, Anlattığı Şaşılacak Birşeye Orada Yoklarken Ebû Bekr ve Ömer İnandılar Buyurdu
02 – Hazret-i Ebû Bekr ve Ömer Cennet Erkeklerinin Peygamberlerden Sonra Üstünleridir.
03 – Şeyhâyn Hazretleri Göz ve Kulak Gibidir
04 – Köpeğin Râfızîyi Isırması
05 – Râfızînin Domuz Şekline Girmesi
06 – Râfızîlerin Hac Yerinin Meşhed Olması
07 – Râfızînin Fırında Yanması
08 – Bir Çocuğun Hazret-i Ömer’e Tesir Eden Sözü
09 – Rü’yâda Resûlullahın Emriyle Râfızînin Öldürülmesi
10 – Halife Olacakları Hakkında Hadis-i Şerif
11 – Şeyhâyn’ın Ölümü Düşünmeleri
12 – Şeyhâyn’ın Kur’ân-ı Kerim Okumaları
13 – Şeyhâyn Resül Aleyhisselâmın iki Musâhibi idi
14 – Köpeğin Kimleri Isırdığını Haber Vermesi
15 – Şeyhâyn’ı Sevmek Îmândandır
16 – Şeyhâyn Resülullahın Merhametle ve Şiddetle Emreden İki Eshâbıdır
17 – Şeyhâyn Resûlullahı Kuvvetlendirdi
18 – Resûlullahın Şeyhâynı Sevmeği İstemesi
19 – Şeyhâyn’ı Sevmek Dereceyi Yükseltir
20 – Şeyhâyn Resûlden Sonra, En Önce Cennete Gireceklerdir
21 – Şeyhâyn’a Uymak Doğru Yoldur
22 – Yırtıcı Hayvanlar da Şeyhâyn’ı Tanırlar
23 – Şeyhâyn’ın Yaratılmaları

📌 04. Bâb (Hazret-i Osmân “Radiyallahü Teâlâ Anh”)
Üçüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Osmân-ı Zinnûreyn “radıyallahü teâlâ anh” menâkıbı hakkındadır. [Bu bâbda 55 menâkıb vardır.]
01 – İslâma Gelmesi
02 – Tebük Gazâsında Orduyu Techîz Etmesi
03 – Resûlullahın Ondan Hayâ Etmesi
04 – Resûlullahın Cennette Refîki Olması
05 – Halîfe ve Mazlûmen Şehîd Olacağının Müjdelenmesi
06 – Habeşistan’a ve Medineye Hicretleri
07 – Kıyâmette Onun Hesâbının Olmıyacağı
08 – Hazret-i Rukiyye’nin Kalbini Kırmaması
09 – Meleklerin Hazret-i Osman’ı Tanıması
10 – Nûrunun Cennetten Görülmesi
11 – Sakalı, Yûsuf Aleyhisselâmın Sakalına Benzerdi
12 – Resûlullahı Davet Etmesi
13 – Resûlullahın Hazret-i Osman ile Övünmesi
14 – Resûlullahın Ba’zı Sırlar Söylemesi
15 – Hazret-i Osman’a Buğz Etmenin Kötülüğü
16 – Kıyâmet Günü Şefâ’at Etmesi
17 – Muharebe Yerine Dokuz Yük Getirmesi
18 – Altı Sahabî Arasında Halîfe Seçilmesi
19 – Kur’ân-ı Kerîmi Çoğaltıp Her Tarafa Yayması
20 – Bir Köylünün Mushâftaki Sırayı Sorması
21 – Hazret-i Osman’ın Adâleti
22 – Dokuz Suâle Verdiği Cevâbları
23 – İbn-i Sebe Fitnesi
24 – Mübârek Kanının Mushafa Damlaması
25 – Müslimânlara Yaptığı Hizmetleri
26 – Şehîd Olunca Duyulan Ses
27 – Şehâdetinden Üç Gün Sonra Defn Olunması
28 – Cenâzesine Meleklerin Gelmesi
29 – Şehîd Olduktan Sonra Cinnîlerin Ağlaması
30 – Ondan Sonra Hiçbir Halîfe Medine’de Oturmadı
31 – Şehâdetinden Sonra Fitnelerin Çıkması
32 – Asâsını Kırmak İsteyenin Hâli
33 – Hazret-i Osman’a Yapılan Edebsizliğin Sonu
34 – Hazret-i Osman’ı Sevmiyeni, Arslanın parçalaması
35 – Şehîd Edenlerin Hâtıfdan Duydukları Ses
36 – Hakkında İnen (5) Ayet-i Kerîme
37 – Hakkında Bildirilen (21) Hadîs-i Şerif
38 – Resûlullaha Ahlâk Bakımından Çok Benzerdi
39 – Resûlullahın Kerîmesi ile Tezevvücü
40 – Hâk Üzere Halîfe ve Şehîd Olduğu
41 – Abdürrahmân Bin Avf ile Kardeş Olmaları
42 – Nûrunun Cennette Şimşek Gibi Çakması
43 – Hayânın Çeşitleri Hakkında Bir Açıklama
44 – Cemâlinin Tam Olarak Görülmediği
45 – Her Gökde Sûretinin Bulunması
46 – Derecesini Yükselten Amelleri
47 – (Zinnûreyn) Denilmesinin Açıklanması
48 – Ezvâc-ı Tâhirâta Ayrı Ayrı Hediyyeler Göndermesi
49 – Allah’ü Teâlâ, O’nun Duâsı ile, Yer ile Gökü Değiştirir.
50 – Elindeki Bütün Buğdayı Resûlullaha Göndermesi
51 – Resûlullaha Yedi Hizmetçiyi, Ellerindeki Altın Dolu Tabaklarla Birlikde Hediye Göndermesi
52 – Hazret-i Alî’ye Düğünde Yardım Etmesi
53 – Yüz Deve Yükü Buğdayı Fakîrlere Dağıtması
54 – Hazret-i Osman’ın Şehîd Olmasına Üzülmenin Fazîleti
55 – Kıyâmetde Hesâbının Gizli Yapılacağı

📌 05. Bâb (Hazret-i Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “Radiyallahü Teâlâ Anhüm”)
Ebû Bekr, Ömer ve Osmân “radıyallahü anhüm” menâkıbı. [Bu bâbda 19 menâkıb vardır.]
01 – Uhud Dağındaki Zelzelenin Durması
02 – Üçünün de Cennetlik Olması
03 – İsmlerini Duyunca “Radiyallahü Anh” Denmesi
04 – Râfızînin Hamam Külhanında Yanması
05 – Râfızînin Bir Gecede Dişlerinin Dökülmesi
06 – Öldürülen Şi’înin Domuz Şekline Girmesi
07 – Tüccarın Şi’î Pâdişâhı Rü’yâda Öldürmesi
08 – Rü’yâsında Hazret-i Ebû Bekr, Ömer ve Osmân’dan Su İçmiyen Râfızîyi Hazret-i Alî’nin Kör Etmesi
09 – Bozuk İnancından Vazgeçmiyen Şi’înin Hâli
10 – Râfızîlerin Kıyâmetde Yahûdilerin Merkebi Olması
11 – Rafızînin Ölüm Hâlindeki Nâsihatı
12 – Bir Râfızînin Yüzünde Yara Çıkıp Ölmesi
13 – Bir Râfızînin Bir Gecede Saçı Sakalı Dölülmesi
14 – Bir Râfızînin Maymun Şekline Girmesi
15 – Bir Râfızînin Köpek Şekline Girmesi
16 – Bir Râfızîyi Arıların Öldürmesi
17 – Bir Râfızînin Îmâna Gelmesi
18 – Hazret-i Alî’nin Şi’îler Hakkındaki Sözleri
19 – Hazret-i Alî’in Üç Büyük Sahâbiyi Övmesi

📌 06. Bâb (Hazret-i Alî “Radiyallahü Teâlâ Anh”)
Dördüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Esedillahi Gâlib Alî ibni Ebî Tâlib “radıyallahü teâlâ anh” menâkıbı hakkındadır. [Bu bâbda 101 menâkıb vardır.]
01 – Hazret-i Alî’nin Doğumu
02 – Hiç Puta Tapmadan Îmân Etmesi
03 – Hazret-i Alî’nin İsimleri
04 – Hazret-i Fâtıma ile Evlenmesi
05 – Şemâil-i Şerîfi, Kuvveti
06 – Benî Necrân ile İbtihâl Olayı
07 – Malını Allah Yolunda Dağıtması
08 – Mü’min ile Kâfirin Eşit Olmaması
09 – Ehl-i Beyti ile Üç Gün Arka Arkaya Oruç Tutması
10 – Hazret-i Fâtıma’nın Cevâbı
11 – Zülfikâr Adındaki Kılıcın Ne Olduğu
12 – Resûlullahın Tebük Gazâsına Giderken Hazret-i Alî’yi Medîne’ye Muhâfız Bırakması
13 – Hazret-i Alî’yi Ancak Mü’minler Sever
14 – Hayber’de Bayrağın Hazret-i Alî’ye Verilmesi
15 – (Alî Mü’minlerin Velîsidir) Hadîsi ve Rafızîlerin Yanlış Anlamaları
16 – Resûlullahın Kardeşi Olması
17 – Şi’îlerin Yanlış Anladığı Hadîsin Açıklanması
18 – (Dâr-ı Hikmet)’in Kapısı Olduğu ve Ma’nâsı
19 – Hazret-i Alî’nin Yüksek Derecesi
20 – Resûlullahın Emri, Hazret-i Alî’nin Çağırması ile Ölünün Mezârdan Çıkması
21 – Hicretde Rasûlullahın Yatağına Yatması
22 – Dünyâya Hiç Bağlı Olmadığı
23 – Gökte Arslan Şeklinde Görünmesi
24 – Hakkında İnen (7) Âyet-i Kerîme
25 – Hakkında Bildirilen (36) Hâdis-i Şerîf
26 – Hendek Gazâsında En Kuvvetli Kâfiri Öldürmesi
27 – Resûlullahın Hazret-i Alî’ye Vasiyyetleri
28 – Hazret-i Alî’yi Mehd Eden (12) Hadis-i Şerîf
29 – Ejderhânın Hazret-i Alî’den Kaçması
30 – Hazret-i Alî’nin ve Sevenlerin Gördükleri İkrâm
31 – Resûlullahın Hazret-i Alî’yi Kerîmesine Övmesi
32 – Gökteki Sûretini Meleklerin Ziyâreti
33 – Doğumunda Görülen Halleri Bildiren Hadîs-i Şerîf
34 – Resûlullahın Hazret-i Alî’ye Şehîd Olacağını Bildirmesi
35 – Hazret-i Alî’ye Soğuk ve Sıcağın Te’sir Etmediği
36 – Hayber’i Hazret-i Alî’nin Feth Etme Sebebi
37 – Resûlullahın Omzuna Çıkıp Kâ’bedeki Putu İndirmesi
38 – Resûlullahın Na’lını ile Arşın Şerevlenmesi
39 – Resûlullahın Hazret-i Alî’ye Vasiyyetleri
40 – Resûlullahın Hazret-i Alî’ye Diğer Vasiyyetleri
41 – Ganimet Malından Hazret-i Alî’ye İki Pay Verilmesi
42 – Hazret-i Alî’den Sened Alanların Cennete Gireceği
43 – Harb Meydanında Kuvvetli Kâfiri Îmâna Getirmesi
44 – Mescide Giderken İhtiyarın Önüne Geçmemesi
45 – Ganîmet Malından Hazret-i Alî’ye Az Verilmesinin Hikmeti
46 – Anter Adlı Pehlivanı Çağırıp Mezardan Çıkarması
47 – İlmin Maldan Üstün Olduğunu, On Çeşit İsbâtı
48 – Hazret-i Alî’nin Yemende Kâdı Olması ve Aldığı Duâ
49 – Resûlullahın Abdest Suyundan Yeşeren Mübârek Ağaç
50 – Korkulu Yerdeki Kuyudan Su Getirmesi
51 – Hilafetleri
52 – Hâricî İ’tikâdındaki Vâlinin Minderden Düşmesi
53 – Kûfe’de Bir Ana-Oğulun Hikâyesi

54 – Yüzüğün Hazret-i Alî İle Konuşması
55 – İlmi, İbâdet, Zühdü, Vera’ı Hakkındadır
56 – Altında Su Olan Büyük Taşı Kaldırması
57 – Hâfızasının Kuvvetinin Sebebi
58 – Şehîd Olacağını Resûlullahdan İşitmesi
59 – Resûlullahın (Beni Seven Alî’yi de Sever) Hadîsi
60 – Sözüne İ’tirâz Edenin Deli Olması
61 – Ebû Müslim Horasânînin Hâlini Bildirmesi
62 – Hazret-i Muaviye’nin Ölüm Zamanını Sorması
63 – Resûlullahın Hazret-i Alî’yi Mehdi
64 – Resûlullahın Hâricîlerin Çıkacağını Bildirmesi
65 – Hazret-i Alî’nin Hâricîlere Gâlib Gelmesi
66 – Kâhin Olan Bir Rahibi Susdurması
67 – Hazret-i Alî’yi Sevmiyen Hâricînin Hâli
68 – Hazret-i Alî ve Osman’ı Sevmiyenin Kötü Hâli
69 – Hazret-i Alî’nin Bir Hâricîye Rü’yâda Ders Vermesi
70 – Şehîd Olma Alâmetlerini Bildirmesi
71 – İnsanların En Kötülerinin Kimler Olduğu
72 – Kendisini Şehîd Eden İbn-i Mülcemle Konuşması
73 – Zübeyr’in “Radiyallahü Anh” Şehîd Olması
74 – Ammâr Bin Yâser’in Şehîd Olması
75 – Deve Vak’asında Hazret-i Âişe’yi Medîne’ye Göndermesi
76 – Kayser’in Suâllerine Cevâb Yazması
77 – Siyah Kölenin Elini Kesmesi ve Biiznillah Tutdurması
78 – Hazret-i Alî’nin İşâreti ile Fırat’ın Suyunun Azalması
79 – Hazret-i Alî’nin İsâbetli Görüşü
80 – Bir Kimseye Seni Haccâc Öldürecek Buyurması
81 – Haccâc’ın Kanber’i Şehîd Etmesi
82 – Hazret-i Hüseynin Şehîd Olacağını Haber Vermesi
83 – Hazret-i Alî’nin Kerbelâ’daki Sözleri
84 – Kûfe’den Gelen Askerin Sayısını Önceden Bilmesi
85 – Eski Kitâblarda Hazret-i Alî’den Bahsedilmesi
86 – Güneşin Hazret-i Alî İçin İki Kere Batarken Geri Çevrilmesi
87 – Cinnîleri Îmâna Getirmesi İçin Gitmesi
88 – Resûlullahın Eli, Hazret-i Alî’nin Eli Gibi Olması
89 – Resûlullahın Hazret-i Alî’ye Yer Verdirmesi
90 – Terzi ile Gömleğinin Kolunu Kısaltırken Konuşmaları
91 – Hazret-i Alî’nin Kâtiline Resûlullahın Haberi
92 – İbn-i Mülcem’in Hazret-i Alî’yi Şehîd Etmesi
93 – Nemâzda iken Ayağındaki Okun Çıkarılması
94 – Hazret-i Alî’nin Techiz ve Tekfîni
95 – Hazret-i Alî’nin Kabri Hakkında
96 – Ümmetden Gördüğü Sıkıntıları Rü’yada Resûlullaha Arz Etmesi
97 – Babasının Vefâtında Hazret-i Hüseynin Duydukları
98 – Techîz, Tekfîni Hususunda Oğullarına Vasiyyeti
99 – Kabri Başında Vefâtı
100- Hazret-i Hüseynin Üstünlükleri, Kerbelâ Olayı
101- Hazret-i Alî’nin Üstünlüğü Hakkında Manzum Hikâye

📌 07. Bâb (Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî “Radiyallahü Teâlâ Anhüm”)
Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alî “radıyallahü teâlâ anhüm” menâkıbı. [Bu bâbda 46 menâkıb vardır.]
01 – Hulefâ-i Râşidîn Üstünlükleri ve Fazîletleri
02 – (Hulefâ-i Râşîdinin) Yüce Şanları İçin Nâzil Olan Âyet-i Kerimeler
03 – (Hulefâ-i Râşîdinin) Yüce Şanları İçin Nâzil Olan Hadîs-i Şerîfler
04 – Çihâr Yâr-i Güzînin Şerefli Şânları
05 – Allahü Teâlânın Nazar Edeceği Kimseler
06 – (Senden Sonra Ümmetin Üzerine İslâm Halifesi ve Hâk Üzere Halife Ebû Bekr Olacaktır
07 – Cennet Ehlinin Mertleri ve Halifelik Sıraları
08 – Medine-i Münevvere Mescidi İnşa Edilirken Resûlullahın Buyurdukları
09 – Resûlullah Efendimizin Rü’yası
10 – Hiçbir Peygamberin Hulefâ-i Râşîdin Gibi Dîni Kuvvetli Biriyle Sohbet Etmediği
11 – Meleklerin ve Diğer Mahlukların Hûlefâ-i Râşidin ve Onları Sevenler İçin İstiğfâr Ettikleri
12 – Arşın Kenarında Yazılan Yazı
13 – Çihâr Yâr-i Güzînin Kıyamet Günündeki Yardımları
14 – (Îmân Edenler, Sâlih Amel İşleyenler, Hakkı Tavsiye Edenler, Sabrı Tavsiye Edenler)
15 – Kıyamette Bu Ümmete Yardımları
16 – Resûlullahın Hûlefâ-i Râşîdini Sağ, Sol, Karşı ve Arka Taraflarına Oturtmasının Hikmeti
17 – Muvâfakat, Hasbet, Muâşeret ve Da’vet
18 – Dört Halifenin Gökte, Yerde, 4 Kitapta İsimleri
19 – Cebrâîl Aleyhisselâmın Hediyyeleri
20 – Resûlullaha “Sallallahü Teâla Aleyhi ve Sellem” Mahsûs Dört Nesne
21 – Cebrâil Aleyhisselâmın Resûlullah “Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem” Hazretlerine Getirdiği Dört Elma
22 – Nûh Aleyhisselâmın Gemisinin Dört Tahtasında İsimlerinin Yazılı Olduğu
23 – Bismillâhirrahmanirrahîm Demekle Cennette Yaratılanlar
24 – Kandilden Damlayan Dört Katre Su
25 – Bostânda Yaratılan Dört Irmak
26 – Bağdaki, Dört Daldaki Yapraklarda Yazılı Olanlar
27 – Turunçtan Çıkan Dört Hûrî
28 – Elmadan Çıkan Beş Damla Su ve Yaratılanlar
29 – Muhabbet Edenlerin Göreceği Mükâfat
30 – Çihâr Yâr-i Güzînin Senâsı Hakkında Dört Âyet-i Kerîme
31 – Dört Büyük Halifenin Üstünlükleri ve Benzetmeler
32 – Dört Büyük Halifenin Bulundukları Makama Nasıl Yükseldikleri
33 – Kıyamette Dört Halifenin Bu Ümmete Duâları
34 – Cehennem Kıssası
35 – Şâir Ebû Nevâs’ın Affedilme Sebebi
36 – Dört Büyük Halifeyi Sevenin Kabirde Gördüğü Mükâfat
37 – Kayser’in Gönderdiği Resimler
38 – Allahü Teâla Onsekizbin Âlemin Din ve İbâdetinin Salâhını Çihâr-ı Yâr-i Güzînin Muhabbetinde Koymuştur
39 – Maddeli Hâdis-i Şerîfler
40 – Üç Gündür Ta’âm Yemedikleri
41 – Baldan Çıkan Kıl Üzerine Misâller
42 – Tastaki Bal Üzerine Temsîller
43 – Taşların Tesbîh Etmeleri
44 – Çihâr Yâr-i Güzîn Mehdiile İlgili Manzum Şi’ir
45 – Mûsâ Kelîmullah ve Dört Büyük Halifenin Ruhları
46 – Dört Büyük Halifenin Terinden Halk Edilen Güller

📌 08. Bâb
Ebû Bekr-i Sıddîk ile Alî bin Ebî Tâlibin “Radiyallahü Anhümâ” Münâzarası

📌 09. Bâb
Âşere-i Mübeşşere’nin “Radiyallahü Teâlâ Anhüm” Menâkıbı

📌 10. Bâb
01 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
02 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
03 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
04 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
05 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
06 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
07 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
08 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
09 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
10 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
11 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
12 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
13 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı

14 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
15 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
16 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı
17 – Resûlullahın (Aleyhisselâm) Ehl-i Beytinin Menâkıbı

📌 11. Bâb
Eshâb-ı kirâmın “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” menâkıbı. [Bu bâbda 8 menâkıb vardır.]
01 – Eshâb-ı Kirâmın Menâkıbı
02 – Eshâb-ı Kirâmın Menâkıbı
03 – Eshâb-ı Kirâmın Menâkıbı
04 – Eshâb-ı Kirâmın Menâkıbı
05 – Eshâb-ı Kirâmın Menâkıbı
06 – Eshâb-ı Kirâmın Menâkıbı
07 – Eshâb-ı Kirâmın Menâkıbı
08 – Eshâb-ı Kirâmın Menâkıbı

📌 12. Bâb
Bu ümmetin üstünlükleri
Büyük Âlimler (Silsile-i Aliyye)