KISAS-I ENBİYA - kainatingunesi.com

KISAS-I ENBİYA

PEYGAMBERLER TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ FİHRİSTİ

1.BÖLÜM

—ADEM ALEYHİSSELÂM
Âdem aleyhisselâmın yaratılışı ve Cennete girmesi
Hz. Havvâ’nın yaratılması
Âdem aleyhisselâmın Cennet’ten yeryüzüne indirilmesi ve tövbesi
Ahd ve mîsak (Kâlûbelâ)
Hâbîl ve Kâbîl
Habil’in, kardeşi Kabil’e karşı muamelesi ise birtakım güzel hasletler ihtiva etmektedir
İnsanların Çoğalması
Adem aleyhisselamın peygamberliği ve mucizeleri
Adem aleyhisselamın vefatı
Adem aleyhisselamın hususiyetleri
Tövbe
Tövbenin şartı üçtür
ŞîT (ŞîS) ALEYHİSSELÂM
İDRÎS ALEYHİSSELÂM -1-
İDRÎS ALEYHİSSELÂM -2-
İdrîs’in (a.s.) vasıfları
ÂHIRET HAYÂTI
Kabir hayâtı
Kabir sualleri
Kabir Azabı
Kabir nîmeti
Kıyamet
Kıyamet Alametleri -1-
Kıyamet Alametleri -2-
Kıyamet Alametleri -3-
Kıyamet Alametleri -4-
Kıyamet Alametleri -5-
AKIL
ALLAHÜ TEÂLÂ
Allahü teâlâ’nın sıfatları
Allahü teâlânın varlığına inanmak
CEHENNEM
CEHENNEM -2-
CEHENNEM -3-
CENNET
Cennet’e girmek
Cennet’e ilk girecekler ve Cennet’e kavuşturan ameller
Cennetler
Cennet nimetleri
Cennet’teki ağaçlar ve meyveler
Cennet ırmakları, çeşmeleri, havuz ve Kevser
Cennet’in dereceleri
Cennet melekleri
Cennet ehli ve hâlleri
Cennet’te Allahü teâlânın görülmesi ve rü’yet zevki
CİN
Cinlerin varlığı
Cinlerin yaratılışı
Peygambermiz (s.a.v.) ve Cinler
Cinler ve insanlar
Cinlerden korunmanın yolları
İSRÂİLİYYÂT
KİTAB
KAZÂ VE KADER
MELÂİKE -1-
MELÂİKE -2-
PEYGAMBER
Peygamberlerin sıfatları
İnsanların peygamberlere ihtiyacı

2.BÖLÜM
NÛH ALEYHİSSELÂM
Hz. Nûh’un yetişmesi
Hz. Nûh’un peygamberliği
Hz. Nûh’u ölümle tehdit ediyorlar
Hz Nûh’un kavmine emrettiği şeyler
Nûh (a.s.) dâvetine, kavminin karşı çıkması
Nûh (a.s.) kavmine bedduâ ediyor
Hz. Nûh’a gemi yapması vahyediliyor
Tûfan sona eriyor
Kasaba kurma
Nûh kavminin helâkine sebep olan bozuk hâlleri
Hz. Nûh’un mûcizeleri
Hz. Nûh’un hilyesi
Hz. Nûh’a âit çeşitli mâlûmât
Hazreti Nûh’un vefâtı
Hz. Nûh’un bâzı husûsiyetleri
ŞEYTAN
Vesvese
Şeytanın değişik suretlere girerek insanlara vesvese ve zarar vermesi
Şeytanın vesvese ve hilelerinden korunmak
HÛD ALEYHİSSELÂM
Âd kavmi
Hûd aleyhisselâmın peygamberliği
Hz. Hûd’un kavmini îmâna dâveti
Âd kavmi, hazret-i Hûd’a tuzak kuruyor
Âd kavmi kuraklığa dayanamıyor
Âd kavminin Kâbe’den imdâd istemesi
Âd kavminin helâkı
Âd kavminin, helâk edilmesine sebep olan ahlâk ve amelleri
Hz. Hûd’un mûcizeleri
SÂLİH ALEYHİSSELÂM
Sâlih (a.s.) ve Peygamberliği
Sâlih’in (a.s.) vasıfları
Kavmini imana daveti
Sâlih aleyhisselâmın bazı mucizeleri
Semud kavminin helak edilmesine sebep olan bazı hususiyetler
ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELAM
Zülkarneyn (a.s) vasıfları
Ye’cüc ve Me’cüc
İBRÂHİM ALEYHİSSELÂM
İbrâhim aleyhisselâmın putları kırması
Nemrûd’un ve Keldânî kavminin helâk edilmesi
İbrâhim aleyhisselâmın, ölülerin nasıl diriltileceğini görmek istemesi
İbrâhim aleyhisselâmın Hz. Hâcer ile evlenmesi ve İsmâil aleyhisselâmın doğması
İbrâhim aleyhisselâmın, İsmâil aleyhisselâmı kurban etmesi
İbrâhim aleyhisselâma oğlu Hz. İshak’ın doğacağının müjdelenmesi
İbrâhim aleyhisselâmın Kâbe’yi inşâ etmesi
İbrâhim aleyhisselâmın dîni ve dîni­nin esasları
İbrâhim aleyhisselâmın fazîletleri ve husûsiyetleri
Dâvet ve icâbetin (dâvete gitmenin) edebleri
Misâfirlikte bulunmanın edebleri
İbrâhim aleyhisselâmın mûcizeleri
LÛT ALEYHİSSELÂM
Peygamberliği ve kavminin husûsiyetleri
Lût kavminin azgınlıkları
Lût Kavminde bulunan kötü fiiller

Lût aleyhisselâmın mücizeleri
Lût aleyhisselâmın kavmine duası
Lût aleyhisselâmın hilyesi ve ahlakı
Lût aleyhisselâmın sahabileri
Lût aleyhisselâmın hanımları ve evlatları
İSMÂİL ALEYHİSSELÂM
İsmâil aleyhisselâmın mûcizeleri
Zemzem’in isimleri ve husûsiyetleri
İsmâil aleyhisselâmın kurban edilmesi
Dinimizde kurban
Rızâ
Ana ve babaya itâat
Sabır
Hilm
İSHAK ALEYHİSSELÂM
İshak aleyhisselâmın bâzı mûcizeleri
YA’KÛB ALEYHÎSSELÂM
Ken’ân diyarı
Yakup Aleyhisselam’ın doğumu, çocukluğu ve gençliği
Yakup Aleyhisselam’ın peygamber olarak gönderilmesi
Ya’kûb aleyhisselâmın, oğlu Yûsuf la (a.s.) karşılaşması
Ya’kûb aleyhisselâmın dîni
Ya’kûb aleyhisselâmın hilyesi ve güzel hasletleri
Ya’kûb aleyhisselâmın oğulları
Ya’kûb aleyhisselâmın vasiyeti ve vefatı

3.BÖLÜM
YÛSUF ALEYHÎSSELÂM
Yûsuf aleyhisselamın daveti
Fir’avn’ın rüyası
Zindandan çıkması
Yûsuf aleyhısselâmın kardeşlerinin Mısır’a gelmesi
Yûsuf aleyhisselâmın mucizeleri
Yûsuf aleyhisselâmın hususiyetleri
EYYÛB ALEYHİSSELÂM
Eyyub Aleyhisselamın Hastalıktan Kurtulması
Eyyub Aleyhisselam’ın Mucizeleri
ŞU’AYB ALEYHİSSELÂM
ŞU’AYB ALEYHİSSELÂM’ın Husûsiyetleri
Hazreti Şu’ayb’ın mûcizeleri
MÛSÂ ALEYHİSSELÂM
Fir’avn’ın rüyâsı ve İsrâîloğullarından doğan erkek çocuklarının öldürülmesi
Fir’avn’ın Âsiye ile evlenmesi
Mûsâ aleyhisselâmın doğumu
Mûsâ aleyhisselâmın Fir’avn’ın sarayına ulaşması ve Âsiye nın onu evlâd edinmesi
Mûsâ aleyhîsselamın Medyene gitmesi
Mûsa aleyhîsselamın Medyene gelişi ve Şuayb Aleyhisselâmın, kızını onunla evlendirmesi
Mûsa aleyhîsselamın asâsı
Mûsa aleyhîsselamın Medyen’den ayrılıp Mısır’a gelmesi
Mûsâ ve Hârûnun (Aleyhisselâm ) Fir’avn’la görüşmeleri
Maşita Hatun (r.anha) ve şehid edilmesi
Âsiye binti Müzâhim (r.anha) ve şehid edilmesi
Fir’avn ve kavminin helâkleri yâklaşınca vâki olan mühim hâdiseler
Musâ aleyhisselâmın, İsrâiloğulları ile berâber Mısır’dan ayrılması
İsrailoğullarının yolda öküze tapanlara rastlamaları
İsrâiloğulları Tih sahrasında
Tevrât-ı şerifin nâzil olmasının yâklaşması
Mûsâ aleyhisselâmın Allahü teâlâyı görmek istemesi
Allahü teâlânın nûrunun, azametinin dağa tecelli etmesi
Hazret-i Mûsânın Tûr dağındaki münâcâtları
Sâmirî’nin, buzağı heykeli yapması hâdisesi
İsrâiloğullarının sözlerinden dönmeleri
Mûsâ aleyhisselâm ile Hızır aleyhisselâmın buluşmaları
Mûsâ aleyhisselâm ile Hızır aleyhisselâmın buluşmaları sırasında meydana gelen garîb hâdiseler
İnek kurban edilmesi hâdisesi
Öldürülen zengin kimsenin dirilmesi
Mûsâ aleyhisselâm ile Kârûn
Erîha beldesinde bulunan Amâlikalılar ile harb etme durumu
Mûsâ aleyhisselâmın mûcizeleri
Mûsâ aleyhisselâmın hilyesi (görünüşü)
Mûsâ aleyhisselâmın faziletleri
Mûsâ aleyhisselâmın medhi
Mûsâ aleyhisselâmın vefâtı
Talmud
Mişna
Tevrât’da bulunan bâzı husûslar
Musevilik
Bugünkü yahudi dîninin esaslârını şöylece hülâsa etmek kabildir

4.BÖLÜM
HÂRÛN ALEYHİSSELÂM
Hârûn aleyhisselâmın vefatı
Hârûn aleyhisselâmın husûsiyetleri
HIZIR ALEYHİSSELÂM
Hızır aleyhisselâmın Musa aleyhisselâm ile görüşmesi ve yolculuğu
Hızır aleyhisselâm ile ilgili rivâyetler ve menkıbeler
Hıdırellez
YÛŞA’ ALEYHİSSELÂM
Yûşa’ aleyhisselâmın hilyesi ve ahlâkı
Yûşa’ aleyhiselâmın mûcizeleri
HAZKÎL ALEYHİSSELÂM
KÂLİB ALEYHİSSELÂM
İLYÂS ALEYHİSSELÂM
ELYASA’ ALEYHİSSELAM
İŞMOİL ALEYHİSSELÂM
DÂVUD ALEYHİSSELÂM
SÜLEYMÂN ALEYHİSSELÂM
Süleyman aleyhisselâm ve karınca
Süleyman aleyhisselâm ve hüdhüd kuşu
Süleyman aleyhisselâmın vefatı
Cinlerin Süleyman aleyhisselâm hakkındaki iddia ve iftiraları
Süleymân aleyhisselâmın dîni
Süleyman aleyhisselamın hususi­yetleri
Süleymân aleyhisselâm da bütün peygamberler gibi son derece âdil idi
Adalet numuneleri
Süleyman aleyhisselâmın mucize­leri
LOKMAN HAKÎM
ŞA’YA ALEYHİSSELÂM
ERMİYÂ ALEYHİSSELÂM
DANYÂL ALEYHİSSELÂM
ÜZEYR ALEYHİSSELÂM
Uzeyr aleyhisselâmın peygamberliği
Uzeyr aleyhisselâmın mucizeleri
ZEKERİYYÂ ALEYHİSSELÂM
Dua
YAHYÂ ALEYHİSSELÂM
Yahyâ aleyhisselâmın hilyesi
DANYÂL ALEYHİSSELÂM
Yahyâ aleyhisselâmın mûcizeleri
Yahyâ aleyhisselâmın husûsiyetleri

5.BÖLÜM
ÎSÂ ALEYHÎSSELÂM
Hz. Meryem’e husûsî bir oda ayrıl­ması
Hz. Meryem’in kerameti
Hz. Meryem’in yetişmesi
Hz. Meryem’in faziletleri
Hz. Meryem’e, Îsâ aleyhisselâmın müjdelenmesi
Hz. Meryem’in, Hz. Îsâ’ya hâmile olması
Îsâ aleyhisselâmın doğum
Zekeriyyâ aleyhisselâmın şehîd edilmesi
Îsâ aleyhisselâmın peygamberliği
Mâîde (Gökten sofra inmesi) hâdi­sesi
Habîb’ün-Neccâr
Îsâ aleyhisselâmın ref’i (göğe çıka­rılması)
Îsâ aleyhisselâmın gökten indiril­mesi
Mehdi aleyhisselâm
Mucize
Îsâ aleyhisselâmın mucizelerinden bâzıları
Hazret-i Îsâ’nın Muhammed aleyhisselâmı haber vermesi, müjdelemesi
Îsevîlik (Nasrâniyyet) dîni ve hıris­tiyanlık
Îsevîliğin değiştirilmesi
Îsevîliğin bozulmasına te’sir eden faktörler
Bugünkü Hıristiyanlığın kabul ettiği başlıca esaslar
Îsâ aleyhisselâm insan idi
Hıristiyanlıkta büyük mezhepler
İncîl’in tahrif edilmesi (değiştiril­mesi)
Dört İncîl arasında görülen tenakuz ve ihtilâflar
Îsâ aleyhisselâmın hikmetli sözle­rinden bâzıları
Hıristiyan iken müslüman olan­lar -I-
Hıristiyan iken müslüman olan­lar -II-
ŞEM’UN (ŞEMSÛN) ALEY­HİSSELAM
CİRCÎS ALEYHiSSELÂM
HÂLİD BiN SiNAN ABESÎ ALEYHİSSELÂM
ESHÂB-I KEHF
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN Mübarek “Nûr”unun yaratılması
Kurbanlık Oğul
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN Babası hazret-i Abdullah
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN Mübarek “Nur”unun annesine geç­mesi
Fil vak’ası
Zulumat ve âb-ı hayât
Ümmetim!…Ümmetim!…
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN Doğduğu gece
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN Süt annesi
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN mübarek göğsünün yarılması
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN Muhterem annesinin vefatı
MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN anne ve babası mü’min idi
Necrânlı rahip
Mübarek emânet
MUHAMMED ALEYHlSSELÂM’IN Gençliği
Kervan
MUHAMMED ALEYHlSSELÂM’IN Evlenmesi
MUHAMMED ALEYHlSSELÂM’IN Bi’seti (Peygamberliği)
İlk müslümanlar
MUHAMMED ALEYHlSSELÂM’IN dîni ile âlem nûrlanır
Yakın akrabayı davet
Eshâb-ı kirama yapılan işkenceler
Ebû Zerr-il-Gıfârî
Tufeyl bin Amr
MUHAMMED ALEYHlSSELÂM’IN kelâmı bütün âleme galiptir
Mus’ab bin Umeyr (Radıyallahu Anh)

6.BÖLÜM
Habeşistan’a hicret
Hazret-i Hamza’nın müslüman olması
Hazret-i Ömer’in müslüman olması
Habeşiştan’a ikinci hicret
Muhâsara
Ay’ın ikiye ayrılması
Hüzün senesi
Hazret-i Hadîce vâlidemizin vefâtı
Tâiflileri îmâna dâvet
Mîrâc
Birinci Akabe bî’atı ve Medîne’de doğan güneş
İkinci Akaba bî’atı
Hicret
Mescid-i Nebî
Hurma kütüğünün inlemesi
Âyet-i kerime ile medhedildi
Ezân-ı Muhammedî
Eshâb-ı suffe
Selmân-ı Fârisî’nin müslüman olması
İlk yazılı andlaşma
Mescid-i Kıbleteyn
Bedr gazası
Ebû Cehl’in öldürülmesi
Ka’b bin Eşrefin öldürülmesi
Uhud gazası
Reci’ vak’ası
Bi’r-i Maûne vak’ası
Benî Nâdir yahudileri
Fâtıma binti Esed’in vefâtı
Benî Mustalık gazâsı
Hendek gazâsı
Benî Kureyzâ Yahudileri
Hudeybiye sulh-nâmesi
Bî’at-ı Rıdvan
Hükümdârlara gönderilen mektup­lar
Hayber’in Fethi
Umret-ül-kazâ seferi
Mûte gazası
Mekke’nin fethi
Huneyn gazâsı
Tebûk seferi
Vedâ haccı
VEDÂ HUTBESİ
MUHAMMED ALEYHlSSELÂM’IN vefatı
Hilye-i seâdet
Peygamber efendimizin güzelliği
MUHAMMED ALEYHLSSELÂM’IN evlilikleri
MUHAMMED ALEYHLSSELÂM’IN çocukları
Peygamber efendimizin kabr-i şerîfini ziyâret
Peygamber efendimize salevât-ı şerîfe getirmenin önemi ve fazileti
MUHAMMED ALEYHLSSELÂM’IN mûcizeleri
Muhammed aleyhisselâmın yüksek ahlâkı
Muhammed aleyhisselâmın fazîlet­leri
İslâm dîni