Abdülhamid Han'ın Pasteur'ü Mecidiye Nişanı ile taltif etmesi

Kuduz aşısının Louis Pasteur tarafından ilk defa insana tatbik edilişi, 6 Temmuz 1885’tedir. Bu tarihten yaklaşık  11 ay sonra, üç Osmanlı doktorundan müteşekkil bir fennî heyet, Paris’e, Pasteur’un yanına giderek kuduz aşısının hazırlanışını ve tatbikini öğrenmiş. 1887 yılında da Türkiye’de ilk kuduz tedavi müessesesi olan Dersaadet Dâr-ül-kelb Ameliyathanesi (İstanbul Kuduz Laboratuvarı) hizmete açılmıştır.

Kuduz aşısının tatbikinden müsbet netice alındığı ve Fransız bilim adamının ilmî çalışmalarını desteklemek üzere, Paris’te bir enstitü kurulacağı haberi Türkiye’ye ulaşınca, Sultan Abdülhamîd Hân Paris’e bir fennî heyet gönderilmesine, bu yeni tedâvi usûlünün öğrenilmesine, Pasteur’ün birinci dereceden Mecidiye Nişanı ile taltifine ve kurulacak enstitüye şahsen 10.000 frank yardıma karar verdi.

Pasteur Enstitüsü’nün kuruluş çalışmalarını yürüten komisyonun reisi ise, Osmanlı heyetine şöyle demiştir:

“-Hükümdârlar arasında insaniyet nâmına hayır müesseselerine bu kadar büyük ihsanda bulunan yalnız sizin padişâhınızdır!”

Ümit Sinan Topçuoğlu (Türkiye Gazetesi: 7.5.1988)