ALIN YA­ZI­SI - kainatingunesi.com

Levh-i mah­fuz, her­ke­sin alın­ya­zı­sı­nın bu­lun­du­ğu yer­dir. Her­ke­sin alın ya­zı­sı­nın ne ol­du­ğu yap­tı­ğı iş­ler­den an­la­şı­lır. Cen­net­lik olan­lar, da­ima iyi iş­ler­le meş­gul olur­lar. Böy­le olan­lar, imân, ibâ­det ve hiz­met­le şe­ref­len­miş­ler­dir. Ce­hen­nem­lik olan­lar ise, ce­hâ­let­le­rin­den di­ne düş­man­lık ya­par­lar, kö­tü iş­ler­le meş­gul olur­lar. Mem­le­ket ve mil­le­te fay­da­lı ol­maz. De­mek ki, in­san­la­rın alın­ya­zı­la­rı yap­tık­la­rı iş­ler­den an­la­şıl­mak­ta­dır.

Ömür bo­yu iyi­lik eden­le­rin Cen­ne­te, Ömür bo­yu kö­tü­lük eden­le­rin de Ce­hen­ne­me  git­me­si kuv­vet­le tah­min edi­le­bi­lir. Ta­biî is­tis­na­lar ha­riç­tir. Ni­ce yıl­lar iyi­lik edip­de son za­man­la­rın­da ma­âzal­lah sa­pı­tan­lar ol­du­ğu gi­bi, se­ne­ler­ce kö­tü­lük ya­pıp da so­nun­da hi­da­ye­te ka­vu­şup in­san­lı­ğın iyi­li­ği için ça­lı­şan­lar bu­lu­na­bi­lir. Ya­pı­la­cak iş, iyi­ler, iyi­lik­le­ri­ni ölün­ce­ye ka­dar de­vam et­tir­me­li, kö­tü­ler­de bir an ön­ce kö­tü­lük­le­rin­den vaz­geç­me­ğe gay­ret et­me­li­dir.