Sağlıklı vücuda sahip olmak: Bir sağlık reçetesi - kainatingunesi.com

BİR SAĞLIK REÇETESİ

Uz­man­lar; sağ­lık ­lı bir vü­cuda sâhip olma ve kan­ser­den ko­run­mak için bir re­çe­te­yi şöy­le açık­lı­yor­lar:

 Her gün sarımsak: Sarımsak, has­ta­lık mik­rop­la­rını %48 azal­tır­, bey­nin yaş­lan­ma­sı­nı ön­ler ve ko­les­te­ro­lü dü­şü­rü­r.

  Eg­zer­si­z: Gün­de 1 km yü­rü­yüş ve eg­zer­siz yap­ma­lı.

  Seb­ze ve mey­ve­: Seb­ze ve mey­ve her gün alın­ma­lı.

  Ke­pek­: Haf­ta­da 4 de­fa ke­pek­li ek­mek, ma­kar­na ye­me­li.

  Aya­küs­tü ye­mek­: Ayaküstü ye­mek­ler­ has­ta­lı­ğa da­vet­tir.

  Tu­z: Faz­la tuz fel­ce ve kalp has­ta­lık­la­rı­na da­ve­ti­ye çı­ka­rır.

  Di­yet­ler: Haf­ta­da 2-3 ki­lo ye­ri­ne ay­da 2-3 ki­lo ve­ril­me­li.

  Ba­lık: Dü­zen­li ba­lık ye­mek kalp kri­zi ris­ki­ni azal­tı­r ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ri­r.

  Se­len­yu­m: Kan­se­re kar­şı se­len­yum; fın­dık, fıs­tık, ba­lık ve ta­hıl­lar­da bol bu­lu­nu­r.

  Bel ağ­rı­sı­: Yat­ma ye­ri­ne, nor­mal ça­lış­ma­ya de­vam edi­lir­se, da­ha ça­buk iyi­leş­ilir.

  Ça­y: Bol çay içen­le­rin kalp kri­zin­den öl­me ris­ki­ azal­ır.

  Ko­lest­ero­l: Ya­ğ ve tu­zu azalt­mak ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür.

  Alkole hayır: Sıhhate çok zararlıdır, hemen vazgeçmeli.

  Si­ga­ra­ya ha­yır: Si­ga­ra­yı hemen bı­rak­malı.

  Uy­ku­: Uy­ku­suz­luk ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni bo­zar ve kon­sant­ras­yon ek­sik­li­ği­ne yol açar.

  Bol su: Gün­de 5 bar­dak su, sağ­lık­lı kal­ma­nın ba­şın­da ge­li­r

  Şeker ve tatlılar: Mümkün olduğu kadar uzaklaşmalı.

  Kızartmalar: Kızartma yerine, buğulama, pişirme, fırında yapılan yiyecekleri yemeli.

  Hamur işleri: Şişmanlatan yiyeceklerden uzak durmalı.

  Raf Mamulleri: Raf mamullerinden uzak durmalı.

  Tabî yiyecekler: Zeytinyağı, sadeyağ, yumurta, süt…

(Türkiye Takvimi – 26 Kasım 2017)