Cennet de cehennem de sonsuzdur -1- kainatingunesi.com
Cennet ve Cehennemin var olmaları, varlıkta durmaları, kendiliklerinden olmadığı gibi, ebedî/sonsuz olmaları da, kendi kendilerine değildir.
 
Hindistân’da medfûn, büyük tefsîr âlimlerimizden, 10 cildlik “et-Tefsîru’l-Mazharî”nin müellifi, Seyyid Mazhar-ı Cân-ı Cânân‘ın talebesi Senâüllah-ı Pânî-pütî (Pânipâtî) hazretleri buyuruyor ki:
“Allahü teâlânın varlığı, sıfatları, râzı olduğu ve olmadığı, beğendiği ve beğenmediği şeyler; akıl ile anlaşılamaz, ancak Peygamberlerin bildirmeleri ile anlaşılabilir. Bunları bize, [daha önceki Peygamberler bildirdikleri gibi] Muhammed aleyhisselâm da bildirmiştir. Bu bilgiler, Hulefâ-i Râşidîn başta olmak üzere, bütün Eshâb-ı kirâmın [bilâhare diğer İslâm âlimlerinin] çalışmaları ile de, dünyanın her tarafına yayılmıştır.”
Her akıl sâhibinin imân etmesi lâzımdır. Allahü teâlânın var ve bir olduğuna, Muhammed aleyhisselâmın O’nun son Peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak gerekir.
İmânı olmayan kimselerin, sonsuz olarak Cehennemde kalacaklarını, Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîminde müteaddit âyet-i kerîmelerle ve Peygamber Efendimiz de birçok hadîs-i şerîfiyle haber vermişlerdir. Bu haberler, elbette doğrudur.
Kurân-ı kerîmde, müminlerin Cennette, kâfirlerin de Cehennemde, ebedî/sonsuz kalacakları bildiriliyor. Böyle olunca, “Allahü teâlâdan başka şeyler için de, ebedîlik sıfatı kullanılmış olmaz mı?” şeklinde bir suâl hâtıra gelebilir. Cennet ve Cehennemin var olmaları, varlıkta durmaları, kendiliklerinden olmadığı gibi, ebedî/sonsuz olmaları da, kendi kendilerine değildir. Bunları, ebedî yapan, Allahü teâlâdır. Allahü teâlâ, bir şey için “Ol!” derse, o şey hemen var olur; diğer bir şey için de “Yok ol!” derse, o şey de hemen yok olur.

Büyük âlimlerden İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

“Mahlûkların, yoktan var edildiklerine inanmak gibi, yok olacaklarına da inanmak, îmânın şartıdırAllahü teâlâ, dilediğini yapar ve istediğini emreder.

“Arş, Kürsî, Levh, Kalem, Cennet, Cehennem ve Rûh denilen mahlûklar yok olmayacak, sonsuz var olacaklardır” ifâdesi, bunlar yok olamaz demek değildir. Allahü teâlâ, var etmiş olduğu şeylerden, dilediklerini, tekrar yok edecek, dilediklerini de, yalnız kendi bileceği fayda ve sebeplerden dolayı, hiç yok etmeyecek, bunlar ebedî, yani sonsuz var olacaklardır demektir.

Demek ki, âlem yani her şey, Allahü teâlânın dilemesi ve kudreti ile vardır. Var olmaları ve varlıkta kalmaları için, Allahü teâlâya muhtaçtır… Hem var olmak, hem de varlıkta kalabilmek, ancak Allahü teâlânın irâdesi, dilemesi ile olur.” (Mektûbât-ı Rabbâniyye, III / 57)

Hem Cennetin, hem de Cehennemin sonsuz olduğuna dâir birçok âyet-i kerîme
 vardır. Meselâ Bakara 25,  Âl-i İmrân 116,  Mâide 85, En’âm 128, Tevbe 68,  Hûd 107 misâl olarak zikredilebilir.
[Yarın inşâallah, bu konudaki birçok âyet-i kerîmeden birkaç tanesini misâl olmak üzere zikredelim.]