Doğruya doğru demek - kainatingunesi.com

Sual: Uygunsuz kimselerin doğru sözlerini savunmak doğru olur mu?

CEVAP
Bir kimsenin doğru sözünü tasdik etmek, her dediğini tasdik etmek anlamına gelmez. Hak sözü tasdik edilir, bâtıl sözü reddedilir. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında, bunun örnekleri çoktur. Birkaçını bildirelim:

1- Yusuf Kardavî, kitaplarında, dört mezhebin fıkıh bilgilerini birbirine karıştırdığını, tek bir mezhebi taklit etmenin uygun olmadığını [yani mezhepsizliği] savunuyor. Böylece, Ehl-i sünnet âlimlerinin yolundan ayrılıyor. Bundan dolayı, yazıları senet olamazsa da, sakalla ilgili hadis-i şerifi Ehl-i sünnete uygun açıklamıştır. Bunun için, Kardavi’nin sakal hakkındaki yazısı, Hanefi mezhebinin reyini açıkladığı için, bunun vesika olarak alınması uygun görüldü. (S. Ebediyye)

2- Zemahşeri, Ehl-i sünnet değil, Mutezile mezhebindeydi, ancak Kur’an-ı kerimin mucize olduğunu anlatmakta esas, senet olan belagat ilminin âlimlerinin en yüksek derecesinde olduğundan, Ehl-i sünnetin tefsir âlimleri, Kur’an-ı kerimin belagatini anlatan kısımları, onun tefsirinden almışlardır. (S. Abdülhakim Arvasi – S. Ebediyye)

3- İbni Teymiyye’nin bid’at görüşlerini İslâm âlimleri şiddetle tenkit ettikleri hâlde, Şiîlere reddiyesini tasvip edip, şöyle demişlerdir: İbni Teymiyye, Minhac-üs-sünne kitabında, Şiî âlimlerinden İbnil Mutahhir’in Minhac-ül-kerame kitabını, kuvvetli vesikalarla çürütmüştür. Yine İbni Teymiyye, Fedail-i Ebi Bekr ve Ömer kitabında, Eshab-ı kiramın üstünlüklerini, kuvvetli delillerle açıklamıştır. (E. Kiram kitabı)

İslam âlimleri, kâfirlerin bile dinimizi öven sözlerini nakletmişlerdir. Bu, kâfirleri övmek demek değildir. Bunlardan birkaçı şöyledir:
1- Hatip, peygamber, kanun koyucu, cengâver, yeni iman esasları koyan, büyük bir İslam devleti ve medeniyeti kuran büyük insan; işte Muhammed [aleyhisselam] budur. İnsanların büyüklüğü ölçmek için kullandıkları bütün mikyaslarla ölçülsün. Acaba Ondan daha büyük bir zat var mıdır? Olamaz. (Lamartine)

2- Müslümanlar, en azametli ve muzaffer günlerinde bile, mutaassıp olmamıştır. İslamiyet, dünyayı yaratana ve Onun eserine hayran olmayı emretmektedir. Batı, korkunç bir karanlık içindeyken, Doğu’da parlayan göz kamaştırıcı İslam yıldızı, azap çeken dünyaya ışık, barış ve rahatlık vermiştir. (Gandhi)

3- Kur’anda yazılı olan esasların doğruluğuna inanıyorum. Bunlar, insanları bahtiyarlığa götürecektir. (Napoleon)