Erkek-kız isimleri - kainatingunesi.com

Erkek isminin sonuna Arapça dişilik eki getirilerek yapılan kız isimleri:

Abdi : Kul olan, köle olan. Abdiye.
Âbid : Allahü teâlâya ibadet eden, kulluk yapan, zahid, köle. Âbide.
Âdil : Adaletli, adalet sahibi, doğru, doğruluk gösteren, hakperest. Âdile.
Akif : Bir şeyde sebat eden. Bir yerde devamlı oturan, devamlı ibadetle meşgul olan, dünya dertlerinden uzaklaşıp Allah’a yönelen. Âkife. 
Âkil : Akıllı, uyanık, zeki. Reşid, olgun. Âkile.
Ali : Üstün yüce, yüksek, şerif ve aziz, şan, şeref sahibi meşhur. Aliye.
Âlim : Çok şey bilen. Âlime.
Âmil : Bir işle mükellef olan, yapan. Âmile.
Arif : İlim ve irfan ehli, âmir, kumandan. Arife.
Asım : Kendini her türlü kötülüklerden koruyan, temiz, namuslu. Asıme.
Atik : Serbest bırakılan. Soyu temiz, genç. Atike.
Atıf : Meyleden, bağlayan. Atıfa.
Avni : Yardım eden, kafadar. Avniye.
Ayni : Gözde. Ayniye.
Aziz : Muhterem, saygı değer. Azize.
Azmi : Kemikli, güçlü, kuvvetli. Azmiye.

Bahri : Deniz gibi gözü gönlü geniş. Bahriye. 
Basri : Görmesi kuvvetli. Basriye. 
Basit : Sade, düz, arızasız. engelsiz. Basite. 
Bedri : Dolunay gibi güzel ve nurlu. Bedriye.
Behic : Şen, güler yüzlü, şirin. Behice.
Besim : Şen, güleç. Besime.

Câhid : Gayret eden, dini yaymak için cihad eden. Câhide.
Câvid : Sonsuz, ölümsüz. Câvide.
Celil : Büyük, aziz, mertebesi yüksek. Celile.
Cemil : Güzel, cemal sahibi. Cemile.
Cevher : Yaradılıştan kıymetli. Cevhere.
Cevri : İnciten, sitem eden. Cevriye.

Edib : Edepli, terbiyeli. Edibe.
Emin : Doğru, dürüst, güvenilir. Çok iyi bilen. Emine.
Enis : Cana yakın, sevimli dost, arkadaş. Enise.
Erib : Akıllı, zeki, olgun. Eribe.

Fâdıl : Faziletli, faik, üstün, parlak. Fadıle.
Fâhir : Şerefli, değerli, kıymetli, mükemmel. Fahire. 
Fahri : Faziletli, şan ve şeref sahibi. Fahriye. 
Fâik : Herkesten güzide, en seçkin ve en üstün. Faika.
Faiz : Kurtulan, ebedi saadete kavuşan. Faize.
Fakih : Din bilgilerini çok iyi bilen. Fakihe.
Farig : Vazgeçmiş, çekilmiş, rahat, asude, boş. Fariga.
Faris : Ferasetli anlayışlı, uyanık, usta. Farise. 
Fazlı : Faziletli, erdemli, üstünlük sahibi. Fazilet. 
Fazıl : Faziletli. Hünerli, olgun, ihsan sahibi. Fâzıla.
Fehim : Zekalı, anlayışlı, çabuk kavrayan. Fehime.
Fehmi : Zeki, akıllı, anlayış sahibi. Fehmiye.
Fenni : Fen ve tekniğe sahip. Fenniye.
Ferdi : Tek ve eşsiz, tek şey. Ferdiye.
Ferid : Tek, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Feride. 
Fethi : Fetih yapan, zafer kazanan. Fethiye.
Fevzi : Galip, üstün, selamette. Fevziye. 
Feyzi : Feyizli, değerli, ilim ve irfan sahibi. Feyziye
Fikri : Düşünce sahibi. Fikriye.
Firuz : Mesut, ferah, uğurlu, muzaffer Firuze.

Galip : Üstün gelen, yenen. Galibe.

Habib : Sevgili, dost, sevilen. Habibe. 
Hâdi : Hidayet eden, doğruyu gösteren. Hâdiye.
Hâfiz : Koruyan, esirgeyen. Hâfiza, hâfize
Hafs : Biriktirme, toplama. Hafsa
Hâkim : Hüküm veren, emreden. Hâkime
Hakim : Hikmet sahibi. Hakime
Halim : Yumuşak huylu, ince tavırlı. Halime
Halis : Hilesiz, katkısız, saf, temiz. Halise.
Hamdi : Allah’a hamd eden. Hamdiye 
Hamid : Hamd edici, övülmeye değer. Hamide.
Hasib : Değerli, itibarlı, soylu. Hasibe.
Hayri : Hayırla ilgili. Hayır yapan. Hayriye
Hazin 
: Hazine bekçisi, haznedar. Hazine.
Hükmi : Hüküm sahibi. Hükmiye
Hulki : İyi huy ve ahlak sahibi. Hulkiye
Hüsnü : Cemal ve kemal sahibi güzel. Hüsniye
Hıfzı : Saklayan, koruyan. Hıfzıyye

Kadri : İtibarlı, şerefli, kıymetli. Kadriye
Kaim : Duran, ayakta duran, mevcut. Kaime.
Kâmil : Noksansız, tam. Kâmile. 
Kebir : Pek büyük. Kebire.
Kerim : Keremi bol, ihsan sahibi. Kerime.
Kâşif : Keşfeden, bulan. Kâşife.
Kibar : Terbiyeli, görgülü, nazik. Kibariye. 
Kudsi : Kutsal, mukaddes. Kudsiyye.

Lami : Parlayan, parlak. Lamia. 
Latif : Hoş, nazik, mülayim, şirin. Latife.
Lebip : Akıllı, zeki, anlayışlı. Lebibe
Lemi : Parlak, parıldayan. Lemiye
Leziz : Lezzetli, tatlı. Lezize 
Lütfi : Hoşluk ve güzellik sahibi. Lütfiye

Macid : Şan ve şerefi büyük, yüce. Macide
Mahir : Usta, elinden iş gelen, uzel. Mahire.
Maruf : Herkesçe bilinen, meşhur. Marufe.
Mâsum : Suçsuz, günahsız. Masume. 
Mâşuk : Sevilen, aşk ile sevilen, sevgili. Maşuka. 
Mahbub : Sevilen, sevgili. Mahbube. 
Maksud : Arzu edilen. Maksude.
Maksur : Kısaltılmış, bir şeye ayrılmış. Maksure.
Mâlik : Sahip. Malike.
Mansur : Galip gelen. Mansure.
Mazlum : Zulüm görmüş. Mazlume.
Mebruk : Tebrik edilmeye lâyık. Mebruka.
Mebrur : Hayırlı, makbul, beğenilmiş. Mebrure. 
Medih : Övülmeye değer. Mediha. 
Mecid : Şan ve şeref sahibi, azametli. Mecide.
Meftun : Gönül vermiş, tutkun, vurgun. Meftune. 
Mehcur : Bir köşede bırakılmış. Mehcure. 
Mehdi : Doğru yolda olan. Mehdiye.
Mekki : Mekkeli. Mekiyye.
Melih : Güzel, şirin, sevimli. Meliha
Melik : Padişah, mal sahibi. Melike 
Memduh : Övülmüş, beğenilmiş. Memduha 
Memnun : Sevinmiş, hoşnut. Memnune 
Mergub : Herkesçe beğenilen rahmet gören. Mergube 
Mesrur : Memnun, sevinmiş. Mesrure 
Mestur : Örtülü, kapalı, gizli. Mesture 
Meşkur : Teşekküre değer, şükre layık. Meşkure
Mevlüt : Yeni doğmuş çocuk. Mevlüde
Meymun : Uğurlu, bereketli, kutlu. Meymune 
Mezid : Artmış, arttırılmış, büyümüş. Meziyet 
Mihri : Güneş gibi parlak ve ışıklı. Mihriye
Muallim : Tâzim eden, hoca. Muallime.
Mucib : İstenileni veren, boş çevirmeyen. Mucibe
Muhib : Seven, dost, sevgili. Muhibbe 
Muhlis : Halis, gerçek dost, ihlâslı. Muhlise 
Muhsin : İyilik ve ihsan eden, cömert. Muhsine 
Muin : Yardım eden, yardımcı, muavin. Muine 
Muiz : İkram eden, şeref veren, ağırlayan. Muize
Mukbil : Mutlu, bahtiyar, mübarek. Mukbile 
Munis : Ünsiyetli, alışılan, cana yakın, sevimli. Munise 
Muslih : Islah edilmiş, ıslah olunmuş. Muslihe
Muti : İtaat eden, boyun eğen. Mutia 
Muvahhid : Allah’ın birliğine inanan. Muvahhide
Mübin : Açık, belli. Mübine
Mücâhid : Cihâd eden, nefsini terbiye eden,. Mücâhide
Müdrik : İdrak eden, anlayışlı, akıllı. Müdrike 
Müfid : Sohbetinden istifade edilen, yararlı. Müfide
Mükrim : İkram eden, misafir ağırlayan. Mükrime
Mümin : Hak dine inanmış, müslüman. Mümine 
Mümtaz : İmtiyazlı, seçkin. Mümtaze 
Münci : Kurtaran, halaskâr. Münciye 
Münib : Hakka dönen, pişman olan. Münibe 
Münif : Yüksek, büyük, meşhur. Münife 
Münir : Işık veren, parlak, nurlu. Münire 
Mürşid : İrşad eden, doğru yolu gösteren. Mürşide
Müslim : Teslim olmuş, müslüman. Müslime 
Müşfik : Şefkatli, merhametli, acıyan. Müşfika

Naci : Kurtulan, selamete kavuşan. Naciye 
Nadi : Nida eden, haykıran, bağıran. Nadiye
Nadir : Az bulunur. Nadire 
Nafi : Faydalı şeyler yapan. Nafia
Nafiz : İçe işleyen, tesir eden, sözü geçen. Nafize 
Nahid : Zühre yıldızı. Nahide 
Naib : Vekil, birinin yerine geçen. Naibe
Nail : Muradına eren. Naile 
Naim : Bollukta yaşayan. Naime 
Naki : Temiz, pak, çok takvalı. Nakiyye 
Nami : Namlı, meşhur, tanınmış. Namiye 
Namık : Katip, yazar. Namıka 
Nasib : Hisse, kısmet. Nasibe 
Nâsih : Nasihat eden. Nâsiha
Nasır : Yardımcı, imdada yetişen. Nasıra 
Nasuh : Çok nasihat eden. Nasuhi 
Naşid : Şiir okuyan, şiir yazan. Naşide
Naşir : Neşreden, dağıtan, saçan. Naşire
Natık : Söyleyen, düşünen. Natıka
Nazim : Tanzim eden, nizama koyan. Nazime
Nazmi : Tertipli, düzenli. Nazmiye 
Nebih : Namlı, şerefli. Nebihe
Nebil : Akıllı, anlayışlı, bilgili. Nebile
Necib : Soyu temiz, asaletli. Necibe 
Necmi : Yıldız gibi parlak. Necmiye
Nedim : Dost, aşık, büyükleri fıkra ve hikâyeleri ile eğlendiren, sohbet arkadaşı. Nedime
Nefis : Çok hoş, pek hoş, çok hoşa giden. Nefise
Nesib : Soyu sopu temiz. Nesibe 
Nezih : Temiz. Nezihe
Nezir : Doğru yola sokmak için korkutan. Nezire 
Nuri : Nurlu, ışıklı, parlak. Nuriye

Rabi : Dördüncü. Rabia
Rebib : Üvey evlat. Rebibe
Radi : Rıza gösteren, boyun eğen. Radiye, Raziye
Rafi : Kaldıran, yükselten, sahip. Rafia 
Ragıb : İstekli, isteyip rağbet eden. Ragıbe 
Rahil : Göçen, göç eden, ölen. Rahile
Rahmi : Rahmete mensup, koruyan. Rahmiye 
Raif : Merhametli, acıyan, esirgeyen. Raife
Rakım : Yazan, çizen. Rakıme
Rasih : Temeli sağlam. Rasiha 
Rasim : Resim yapan. Rasime
Rasin : Sağlam, dayanıklı. Rasine
Raşit : Doğru yolda yürüyen. Raşide
Ratib : Tertib eden, sıraya koyan. Ratibe 
Razi : Rıza gösteren, boyun eğen. Raziye 
Rebi : Bahar. Rebia
Refik : Arkadaş, yoldaş. Refika 
Remzi : İşaretli, işaret veren. Remziye
Resmi : Devlet adına olan. Resmiye
Reşit : Doğru yolda giden, akıllı. Reşide
Rıfkı : Yumuşak, halim selim. Rıfkıye 
Ruhi : Ruh sahibi. Ruhiye
Ruhsar :Yanak, yüz, çehre. Ruhsare
Rüşdi : Doğru yolda giden, olgun. Rüşdiye

Sadi : Saade ve uğur sahibi. Sadiye 
Sabih : Güzel, latif, şirin. Sabiha
Sabir
 : Sabreden, dayanan, acelesiz bekleyen. Sabire 
Sabit : Doğruluğu isbat edilmiş. Sabite 
Sabri : Sabırlı, acelesiz, dayanıklı. Sabriye 
Sacid : Secde eden. Sacide 
Sadık : Doğru, gerçek, sadakatli. Sadıka 
Safi : Temiz, katkısız. Safiye
Sahib : Arkadaş. Sahibe
Said : Mutlu, uğurlu. Saide 
Sadri : Gönül ehli. Sadriye
Saim : Oruç tutan. Saime 
Sâlih : Dindar, evliya. Saliha
Salim : Sağlam, emin ve korkusuz. Salime 
Sami : Yüksek. Samiye 
Samih : Cömert. Samiha 
Samim : İç, öz, asıl, merkez. Samime
Sarim : Keskin, kesici. Sarime
Sakıp : Delen, etkili, parlak, ışıklı. Sakıbe
Satı : Meydana çıkan, yükselen. Satıa
Selim : Sağlam, kusursuz. Selime 
Semih : Cömert. Semiha 
Sıddık : Doğru sözlü Sıddıka 
Sırrı : Sır tutan, gizliliğe dikkat eden. Sırrıye 
Subhi : Sabahçı, erken kalkan. Subhiye
Sudi : Faydalı. Sudiye
Sulhi : Barış taraftarı, barışsever. Sulhiye 
Süheyl : Bir parlak yıldız. Süheyla 

Şadi 
: Memnun, sevinçli, gönlü ferah. Şadiye
Şaik : Hevesli, istekli, arzulu, şevkli. Şaika 
Şakir : Şükreden. Şakire 
Şebib : Genç, taze. Şebibe
Şefik : Şefkatli, merhametli. Şefika 
Şehim : Akıllı yiğit. Şehime 
Şerif : Büyük, soylu. Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hasan’ın soyundan. Şerife
Şükrü : Şükreden, iyiliğe teşekkür eden. Şükriye.

Tahir : Temiz, pak, temiz. Tahire
Talib : İsteyen, talebe. Talibe 
Tayyib : İyi, temiz, helal, güzel kokulu. Tayyibe 
Temim : Nazar boncuğu. Temime

Ubeyd 
: Kulcağız, kölecik. Ubeyde
Ulvi : Yüksek, yüce. Ulviye

Ünsi : Arkadaş, alışmış. Ünsiye 

Vâcid 
: Vücuda getiren. Vacide 
Vafi : Yeter, tam, elverir. Vafiye
Vahid : Tek, bir, eşsiz, eşi ve benzeri olmayan. Vahide
Vasfi : Vasıflı, kaliteli mi? özellikli. Vasfiye 
Vasıf : Vasfeden,, bildiren, öven. Vasıfe 
Vecih : Bir kavmin ulusu, büyüğü, hürmetli. Vecihe
Vefi : Vefalı, tam, mükemmel insan. Vefia
Vefik : Uygun, kafa dengi, aynı fikirde arkadaş. Vefika 
Vehbi : Hediye, Allah vergisi. Vehbiye 
Vehib : Hibe eden, bağışlayan. Vehibe
Velid : Yeni doğmuş, çocuk. Velide
Vesim : Güzel, hoşa giden. Vesime

Yümni : Uğurlu, bereketli, sağcı. Yümniye 

Zahid 
: Helalin fazlasından da sakınan. Zahide 
Zahir : Açık, bir şeyin dış yüzü ve dışı, belli. Zahire
Zaim : Baş, lider. Zaime
Zakir : Anan, Allahü teâlâyı daima zikreden. Zakire 
Zarif : Şık, nazik, ince. Zarife
Zati : Özlük, özel, zatına mahsus. Zatiye 
Zeki : Zekalı, çabuk kavrayan. Zekiye
Zihni : Zihinli, düşünceli, kavrayışlı. Zihniye 
Zühdi : Zühd ve takva sahibi. Zühdiye
Zülfi : Zülüflü. Zülfiye