GÜNAH-I KEBÂİR HAKKINDA - kainatingunesi.com

GÜNAH-I KEBÂİR HAKKINDA

Ve dahî, günah-ı kebâirin, yâni büyük günahların nev’i pek çoktur. Bu mahalde, yetmişikisi beyan olunmuştur:

1- Haksız yere adam öldürmek.

2- Zinâ etmek.

3- Livâta etmek, her dinde haramdır.

4- Şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek.

5- Hırsızlık etmek.

6- Keyf için, uyuşturucu madde yimek, içmek.

7- Başkasının malını cebren almak. Yâni gasb etmek.

8- Yalan yere şehâdet etmek.

9- Ramazan orucunu, özürsüz, müslümanların önünde yimek.

10- Ribâ, yâni fâiz ile mal, para almak, vermek.

11- Çok yemin etmek.

12- Vâlideynine âsî olmak, karşı gelmek.

13- Mahrem ve sâlih akrabâya sıla-i rahmi terk etmek.

14- Muhârebede, harbi terk edip düşmandan kaçmak.

15- Haksız yere yetîmin malını yimek.

16- Terâzîsini ve ölçeğini, hak üzere kullanmamak.

17- Namazı vaktinden önce ve sonra kılmak.

18- Mümin kardeşinin gönlünü kırmak.

19- Resûlullahın söylemediği sözü söylemek ve ona isnâd eylemek.

20- Rüşvet almak.

21- Hak şehâdetten kaçınmak.

22- Malının zekâtını ve uşrunu vermemek.

23- Gücü yeten kimse, münkeri, günah işliyeni görünce, men etmemek.

24- Canlı hayvanı ateşte yakmak.

25- Kur’an-ı azîm-üş-şânı öğrendikten sonra, okumasını unutmak.

26- Allahü azîm-üş-şânın rahmetinden Ümidini kesmek.

27- Müslüman olsun, kâfir olsun, insanlara hıyânet etmek.

28- Hınzır (domuz) eti yimek.

29- Resûlullahın Eshâbından her hangi birisini sevmemek ve söğmek.

30- Karnı doyduktan sonra yimeye devam etmek.

31- Avretler, erinin döşeğinden kaçmak.

32- Avretler, erinden izinsiz ziyârete gitmek.

33- Bir nâmuslu kadına, fâhişe demek.

34- Nemîme, yâni müslümanlar arasında söz taşımak.

35- Avret mahallini başkasına göstermek. [Erkeğin göbekle diz arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir.] Başkasının avret yerine bakmak.

36- Ölmüş hayvan eti (leş) yimek ve başkasına yidirmek. Dînimizin bildirdiğine uymıyarak öldürülen hayvanlar da leş olur.

37- Emânete hiyânet etmek.

38- Müslümanı gıybet etmek.

39- Haset etmek.

40- Allahü azîm-üş-şâna şirk [ortak] koşmak.

41- Yalan söylemek.

42- Kibrlilik, kendini üstün görmek.

43- Ölüm hastasının vâristen mal kaçırması.

44- Bahîl, çok hasîs olmak.

45- Dünyaya muhabbet etmek.

46- Allahü teâlânın azâbından korkmamak.

47- Haram olanı, haram îtikat etmemek.

48- Helâl olanı, helâl îtikat etmemek.

49- Falcıların falına, gaybdan haber vermesine inanmak.

50- Dîninden dönmek, mürted olmak.

51- Özrsüz, elin kadınına kızına bakmak.

52- Avretler, er libâsı giymek.

53- Erler, avret libâsı giymek.

54- Harem-i Kâbede günah işlemek.

55- Vakti gelmeden ezan okumak ve namaz kılmak.

56- Devlet adamlarının emirlerine, kanûnlara âsî olmak, karşı gelmek.

57- Ehlinin mahrem yerlerini, anasının mahrem yerine benzetmek.

58- Ehlinin anasına sövmek.

59- Birbirine nişan almak.

60- Köpeğin artığını yimek, içmek.

61- Ettiği iyiliği başa kakmak.

62- Erkeklerin harîr [ipek] giymesi.

63- Câhillik üzerinde ısrâr etmek. [Ehl-i sünnet îtikatını, farzları, haramları ve lüzûmlu olan her bilgiyi öğrenmemek.]

64- Allahü teâlâdan ve islâmiyetin bildirdiği ismlerden başka şey söyliyerek yemin etmek.

65- İlmden kaçmak.

66- Câhilliğin musîbet olduğunu anlamamak.

67- Küçük günahı, tekrar işlemekte ısrâr etmek.

68- Zarûrî olmayarak, kahkaha ile çok gülmek.

69- Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüb gezmek.

70- Âdetli ve lohusa hâlinde, avretine yakın olmak.

71- Tegannî eylemek. Ahlâksız şarkıları söylemek. Müzik, çalgı âletleri kullanmak.

Hindistânın büyük âlimlerinden mirzâ Mazher-i Cân-ı Cânân, (Kelimât-i tayyıbât) kitabında, fârisî olarak diyor ki, (Her çalgıyı çalmak ve dinlemek, sözbirliği ile haramdır. Yalnız, ney çalmak için mekruh ve düğünlerde def, [davul] çalmak için mubâh denildi. [Kur’an-ı kerimi ve ezanı tegannî ile okurken, mâna değişir veya harf tekerrür ederse, haram olur. (El-fıkhu alel mezâhib)de diyor ki, (Tegannî ile ezan okumak haramdır. Bunu dinlemek câiz değildir.) Mevzûn sözü mevzûn ses ile okumaya ve dinlemeye (Tegannî) veya (Simâ’) denir.

Tegannî, güzel, hoşa gidecek sesle okumaktır. Kur’an-ı kerimi, ezanı, mevlidi, ilâhîleri tegannî ile okumak iki türlü olur:

1- Sünnet olan, sevap olan tegannî. Tecvîd ilmine uygun okumaktır. Böyle tegannî, kalblere, ruhlara kuvvet vermektedir.

2- Memnû’ olan, haram olan tegannî, mûsikî perdelerine, notalarına uyarak, elhân ile okumaktır. Böyle tegannî, harfleri, kelimeleri bozuyor. Mânayı değiştiriyor. Böyle okuyanların nagmeleri, nefs-i emmâreye hoş, tatlı geliyor. Nefslerine maglûb kimseleri ağlatıyor, zıplatıyor. Mânalardan haberleri olmuyor. Kalbleri, ruhları, gafletten, hastalıktan kurtulamıyor.

(Tergîb-üs-salât) 162.ci sayfada ve (Berîka) C.2 S.1342 ve (Hadîka) C.2 S.589 da diyor ki, (Lehv, eğlence için, cers yâni çıngırak takılı hayvana binmemelidir, mekruhtur. Çünkü cers, şeytanın mizmârıdır, çalgısıdır. Cers bulunan kervâna rahmet melekleri gelmez.) Bir maslahat, menfaat için binmek, câizdir.

Dîne ve ahlâka uymıyan şiirleri okumaya, uygun olanlarını da, çalgılı, içkili, kadın erkek karışık fısk yerlerinde okumaya veya başka yerde okunmuş olanı, böyle yerlerde, radyodan, teypten dinlemeye ve kadınların, oğlanların okumalarına sözbirliği ile haram denildi.] Uygun şiirleri, uygun yerlerde okumak câiz olur. Kalbe rikkat getirince, Allahü teâlânın merhametine de sebep olur. Bazı âlimler, mubâh olan simâ’a da rağbet etmemişlerdir. Bunlar, tabî’atlerine hoş gelmediği, zevk almadıkları için simâ’ı arzu etmemişler ise de, mubâh olan simâ’ı arzu edenleri de red ve inkâr etmemişlerdir.) Kur’an-ı kerimi, mevlidi, ilâhîleri, salevât-ı şerifleri fısk meclislerinde hurmet ile okumak haram olur. Eğlence, keyf için okumak küfür olur. (Dürrül-meârif) 6.cı sayfada diyor ki, (Çalgı, kadın ve oğlan sesi gınâdır. Haramdır. Böyle olmıyan seslerle faydalı şiirler okumak, simâ’dır.)

72- İntihâr etmek, yâni kendini öldürmek, başkalarını öldürmekten daha büyük günahtır.