Güzel ahlak hakkında bazı hadis-i şerifler - kainatingunesi.com
Yazar: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Güzel ahlak hakkında bazı hadis-i şerifler: İster “Ülü’l-azim”, ister “Resûl” ve isterse “Nebî” olsun bütün Peygamberlerin eğitimdeki hedefleri aynıdır. Bu Peygamberlerden bazılarına gönderilen 104 kitaptaki hedef de, altını çizerek ifâde edelim ki, insanların dünyâda huzûr ve sükûn içerisinde yaşamaları, iyi-güzel ahlâklı insanlar olmaları, âhirette de ebedî saâdete kavuşmalarıdır.

Peygamberlerin vârisleri olan İslâm âlimleri ve Evliyâ-yı kirâm da, hep gıdâ gibi, bütün insanlara lâzım olan iyi fertler, âileler ve cemiyetler teşkîl etmek için uğraşmışlardır.

Güzel ahlâk konusunda birçok hadîs-i şerîf vardır; misâl olmak üzere sâdece bunlardan birkaçını zikredelim:

“En iyi kimse, huyu en güzel olandır.” [Buhârî]

Bir kimse, Resûlullah Efendimizden nasîhat isteyince: “Gazaplanma (ya’nî hiddetlenme, öfkelenme, kızma, sinirlenme) buyurdu. Birkaç kerre sordu, hepsinde de “Kızma/sinirlenme” buyurdu. (Buhârî)

 “Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir.” [Müslim]

“En fazîletli mü’min, ahlâkı en güzel olandır.” [Tirmizî]

“Yumuşak huylu kimseye, dünyâ ve âhiret iyilikleri verilmiştir.” [Tirmizî]

“Sizin îmânca en güzeliniz, ahlâkça en güzel olanınızdır.” [Hâkim]

“Mallarınızla herkesi memnûn edemezsiniz. Güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlâkla memnûn etmeye çalışınız!” [Hâkim]

“Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” [Beyhakî]

“Güzel ahlak, senden kesilen akrabânı ziyâret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir.” [Beyhakî]

“Halka kolaylık, yumuşaklık gösteren müslümânın Cehenneme girmesi harâmdır.” [İmâm Ahmed]

“Dîn, güzel ahlaktır.” [Deylemî]

“Ahlâkınızı güzelleştiriniz.” [İbn-i Lâl]

Güzel ahlak hakkında İslâm âlimleri buyuruyorlar ki:

Her binânın bir temeli vardır. İslâmın temeli de güzel ahlâktır. Güzel ahlâk; güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Güzel ahlâkın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Güzel ahlâk, Yaratandan dolayı, yaratılanları hoş görüp, onların eziyetlerine sabırdır. Bir müslümâna çatık kaşla bakmak harâmdır. Güler yüzlü olmayan, mü’min sıfatlı değildir. Herkese karşı güler yüzlü olmalı. Kısacası müslümân, hasreti çekilen insân demektir.

Bugün bütün dünyâda, insan hakları ciddî bir şekilde ihlâl edilmektedir. Mukaddes dînimizde adam öldürmek, yaralamak, malını almak, çalmak şöyle dursun, kalp kırmak bile büyük günâhlardandır. Yüce dînimizde kadınlara, çocuklara, müslim olsun – gayr-i müslim olsun bütün insanlara, hattâ hayvânlara bile ezâ-cefâ, onları ta’cîz, onlara tecâvüzde bulunma, şiddet uygulama kesinlikle yasaktır.

İslâmiyette, başkalarının cân, mâl ve ırzlarına hücûm etmenin kesinlikle yasaklığı; kâfirlere karşı da iyi huylu olmanın lüzûmu; komşu hakkının dîndeki yeri kitaplarımızda genişçe yazılmaktadır. Onları okuduğumuzda, bugünkü terör örgütlerinin İslâmiyetle hiç alâkalarının olmadığını yakından görürüz.