Hristiyanlık ve Müslümanlık - kainatingunesi.com

Hristiyanlık ve Müslümanlık: İsâ aleyhisselâmın hak dini, az zaman sonra düşmanları tarafından sinsice değiştirildi. Bolüs (Paulos) adında bir yahudi, İsâ aleyhisselâma inandığını söyleyerek ve İseviliği yaymaya çalışıyor görünerek, Allahü teâlânın indirdiği İncil’i yok etti. Hakîki İncil kaybolduğu için, sonradan bazı kimseler İnciller yazdılar. 325 tarihinde İznik’te  toplanan ruhban meclisi, 54 İncil’den 50’sini iptal edip, geriye; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri kaldı.Barnabas adındaki bir Havari, İsâ aleyhisselâmdan işittiklerini doğru olarak yazdı ise de, Bu Barnabas İncili yok edildi. (Bu nüshada Peygamberimizin ismi ve geleceği değiştirilmemişti. şimdi dünyada birkaç bölümü mevcuttur.)

1054 de, İstanbul’da Ortodoks Kilisesi, Roma’daki Katolik Kilisesi’nden ayrıldı. 1517 de de, Martin Luter Almanya’da Protestanlığı kurup, İncil’i iyice değiştirdi.

Endülüs Müslümanlarının, Avrupalılara tuttukları ışık ile, Avrupa’da Rönesans (İslahat) hareketleri başladı. Aklî ilimleri öğrenen birçok ilim adamı, akıl ve mantık dışı olan değiştirilmiş Hıristiyanlığa  karşı isyan ettiler. Hıristiyanlığa karşı yapılmış olan hücumlar, İslâmiyete karşı yapılmadı. Çünkü İslâm dini, tebliğ edildiği günden beri, bütün temizliği ve sâfiyeti ile durmaktadır. İçinde; akla mantığa ve ilme ters düşecek hiçbir fikir ve bilgi yoktur. Kur’ân- ı kerîm, indirildiğinden beri, bir noktası bile değiştirilmeden aynen muhafaza edilmiştir.

Avrupalılar, Hıristiyanlığı yaymak ve başka milletleri Hıristiyan yapmak için, Misyoner Teşkilâtları kurdular. Bugün de, güzel memleketimizde durmadan Hıristiyanlığı anlatan kitap, mecmua ve broşürleri dağıtılıyor. Misyonerlere, Yehova Şahitleri’ne aldanmamalıdır.

Cevâb Veremedi s.3-4