İBRÂHİM BİN SA’ÎD EL-MÜZENÎ - kainatingunesi.com

 İBRÂHİM BİN SA’ÎD EL-MÜZENÎ

Hadîs âlimlerinden. Künyesi, Ebû İshâk’tır. Doğum târihi bilinmemektedir. 247 (m. 861)’de vefât etmiştir. Süfyân bin Uyeyne, Ebû Muâviye ed-Darîr, Ebû Üsâme, Halef bin Temîm gibi büyük âlimlerden rivâyette bulundu. Kendisinden de, Ebû Hâtim er-Râzî, Ebû Bekir bin Ebiddünyâ, Ahmed bin Ali el-Âbâr ve daha başkaları rivâyette bulundu. İmâm-ı Buhârî hazretlerinden başka, diğer hadîs imâmları da ondan hadîs-i şerîf dinlemişlerdir. Bağdâd’da hadîs-i şerîf dersi vermiştir. Çok hadîs-i şerîf bildirmiştir. Sika (güvenilir) bir âlimdir. Müsned kitabı vardır. Hârûn bin Ya’kûb el-Hâşimî, babasının şöyle dediğini bildirir Ahmed bin Hanbel’e İbrâhim bin Sa’îd’i sorunca, bana “Onun eskiden beri hadîs-i şerîf yazdığını” söyledi. Ben de, “Ondan, hadîs-i şerîf yazıyorum” dedim. O da “Evet, yaz” dedi. İbrâhim’in babası Sa’îd çok zengin idi. Âlimlere ikrâmda bulunurdu. Bu bakımdan, İbrâhim çok âlimi dinleme imkânı bulmuştur.

İbrâhim bin Sa’îd, Hârûn Reşîd’in zamanında hacca gitmişti. Yakınları ve talebeleri de berâberinde idi. Ayrıca yanında, başka yerlerden gelip katılan dörtyüz kişi vardı. Bunlar arasında büyük âlimlerden İsmâil bin Iyâş, Heşîm bin Beşîr de vardı.

O kendisi şöyle anlatır: Ahmed bin Hanbel’in huzûruna girdim. Elimi ona uzattım. Benimle müsâfeha etti. Ben çıkarken, benim için “Ne edebli bir genç. Eğer, dönüp gelseydi, onun için ayağa kalkardık” dediğini işittim.

 

  1. Târîh-i Bağdâd cild-6, sh. 93
  2. Tehzîb-üt-tehzîb cild-1, sh. 123
  3. Tabakât-ı Hanâbile cild-1, sh. 94
  4. Tezkiret-ül-huffâz cild-2, sh. 515
  5. Mu’cem-ül-müellifîn cild-1, sh. 34
  6. Kâmûs-ul-a’lâm cild-1, sh. 543