ÎMÂNIN ALÂMETİ - kainatingunesi.com

“Hacı Alî Efendi”, âlim ve velîlerden.
İstifâde ederdi insanlar kendisinden.

Derdi ki: (Müslümânlar, her hâl-ü kârda elbet,
“Millî birlik”lerine vermeli ehemmiyyet.

Memleketin, kalkınıp ilerlemesi için,
Çalışmak, görevidir her müslümân kişinin.

Müslümân, hem dînini iyi öğrenmelidir.
Hem de, öğrendiğiyle amel eylemelidir.

“Allah”a, “devlet”e ve “kullar”a karşı olan,
Borçlarını, yerine getirmeli her zaman.

“İslâmın ahlâkı”yle kendini bezemeli.
Ve aslâ hiç kimseye bir zarar vermemeli.

Fitne ve anarşiye karışmamalı aslâ.
Zîrâ böyle olmayı, emreder Hak teâlâ.

Müslümânın birinci vazîfesi velhâsıl,
“Nefsi”ne ve “şeytân”a uymamasıdır asıl.

“Fenâ arkadaş”lara ve azgın kişilere,
Aslâ aldanmamaktır âsi anarşistlere.

Kânuna karşı “Suç” ve Allaha karşı “İsyân”,
Etmekten, son derece kaçınmalı müslümân.

Hak teâlâ, kullara “üç vazîfe” vermiştir.
Bunlardan birincisi, “şahsî vazîfesi”dir.

Bu da, yetiştirmektir kendisini mükemmel.
“İyi huylu” olmaktır her şeyden daha evvel.

Müslümânın ikinci vazîfesi, nihâyet,
“Âile içindeki vazîfesi”dir elbet.

Yâni ana babaya, çocuk ve zevcesine,
Karşı olan hakları getirmektir yerine.

Üçüncü vazîfesi, “bulunduğu cemiyet,
İçinde yapacağı vazîfesi”dir elbet.

Yâni komşularına, hısım akrabâsına,
Varsa talebesiyle, hoca ve üstâdına,

Hükümete, devlete, her vatandaşa âit,
Vazîfeleri vardır müslümânın her vakit.

Hattâ başka olsa da dîni ve milliyeti,
Onlara karşı dahî vardır mes’ûliyyeti.

Çünkü her müslümânın görevi, şudur ki ilk:
“Herkese, her insana yapmaktır hep iyilik.”

O, eli ve diliyle, hiç kimseyi incitmez.
Ve kimseye bir zarar ve hıyânet eylemez.

Bilâkis her insana, yapar ikrâm ve ihsân.
Ve aslâ hükümete, devlete etmez isyân.

Kul ve Hak borçlarını öder hep zamânında.
Fakir ve yetîmlerin bulunur hep yanında.

O hâlde müslümânın, Allahü teâlâdan,
Korkması, sıkılması lâzım gelir her zaman.

Müslümânın zîneti, “Edeb” ve “Hayâ”sıdır.
Müslümânlık hayâsı, zarûrî ve lâzımdır.

Velhâsıl müslümânın, elinden ve dilinden,
Hiç kimse incinmez ve zarar görmez katiyyen.)