ÎMÂNIN GİTMESİNE SEBEP OLAN ŞEYLER - kainatingunesi.com

ÎMÂNIN GİTMESİNE SEBEP OLAN ŞEYLER

ŞİMDİ ÎMÂNI OLDUĞU HÂLDE, İLERİDE ÎMÂNININ GİTMESİNE SEBEB OLAN ŞEYLER:

1- Bid’at sâhibi olmak. Ya’nî i’tikâdı bozuk olmak. [Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği i’tikâddan çok az da olsa ayrılan sapık veyâ kâfir olur.]

2- Za’îf [şübheli olan] îmân.

3- Dokuz a’zâsını doğru yoldan çıkarmak.

4- Büyük günâh işlemeğe devâm etmek.

5- Ni’met-i islâma şükrünü kesmek.

6- Âhırete îmânsız gitmekden korkmamak.

7- Haksız yere zulm etmek.

8- Sünnet üzere okunan ezân-ı Muhammedîyi dinlememek.

9- Anaya-babaya âsî olmak.

10- Doğru olsa bile çok yemîn etmek.

11- Nemâzda ta’dîl-i erkânı terk etmek.

12- Nemâzı ehemmiyyetsiz sanıp öğrenmeğe ve çoluk-çocuğa öğretmeğe ehemmiyyet vermemek, nemâz kılanlara ma’nî olmak.

13- Alkollü içki içmek.

14- Mü’minlere eziyyet etmek.

15- Yalan yere Evliyâlık ve din bilgisi satmak.

16- Günâhını unutmak, küçük görmek.

17- Kibrli olmak, ya’nî kendini beğenmek.

18- Ucb, ya’nî ilm ve amelim çokdur demek.

19- Münâfıklık, iki yüzlülük.

20- Hased etmek, din kardeşini çekememek.

21- Hükûmetinin ve üstâdının islâmiyyete muhâlif olmıyan sözünü yapmamak.

22- Bir kimseyi, tecribe etmeden iyi demek.

23- Yalanda ısrar etmek.

24- Ulemâdan kaçmak.

25- Bıyıklarını sünnet mikdârından ziyâde uzatmak.

26- Erkekler ipek giymek.

27- Gıybetde ısrar etmek.

28- Kâfir olsa da komşusuna eziyyet etmek.

29- Dünyâ umuru için, çok gazâba gelmek, sinirlenmek.

30- Fâiz alıp-vermek.

31- Öğünmek için elbisesinin kollarını ve eteklerini fazla uzatmak.

32- Sihrbazlık, büyü yapmak.

33- Müslimân ve sâlih olan mahrem akrâbayı ziyâreti terk etmek.

34- Allahü teâlânın sevdiği kimseyi sevmemek; islâmiyyeti bozmak istiyenleri sevmek.

[HUBB-I FİLLÂH, BUĞD-I FİLLÂH îmânın şartıdır.]

35- Mü’min kardeşine üç günden fazla kin tutmak.

36- Zinâya devâm etmek.

37- Livâtada bulunup, tevbe etmemek.

38- Ezânı, fıkh kitâblarının bildirdiği vaktlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezânı işitince saygı ile dinlememek.

39- Münkeri (harâmı) işliyeni görüp de, gücü yetdiği hâlde, tatlı dil ile nehy etmemek.

40- Karısının, kızının ve nasîhat vermek hakkına sâhib olduğu kadınların başı, kolları, bacakları açık, süslü, kokulu sokağa çıkmasına ve kötülerle görüşmesine râzı olmak.