İSLÂM DEVLETİ - kainatingunesi.com

Haz­ret-i Ebû Be­kir’in ha­lî­fe­li­ği za­ma­nın­da, ci­ha­da gi­de­cek olan İs­lâm Or­du­su, Me­dine dı­şın­da top­lan­mış­tı. Ha­lî­fe on­la­ra şu ko­nuş­ma­yı yap­tı:
“Bi­li­niz ki; Re­sû­lu­ll­ah efen­di­miz şu 10 hu­sû­su ha­ram kıl­mış­tır:
➀ Ki­li­se ve mâ­bet­le­ri yık­ma­yın, için­de­ki din adam­la­rı­na do­kun­ma­yın!
➁ He­nüz sa­va­şa ka­tıl­ma­yan ço­cuk­la­ra sa­kın do­kun­ma­yın!
➂ Ka­dın­la­rı öl­dür­me­yin, nâ­mus ve if­fet­le­ri­ne as­lâ do­kun­ma­yın!
➃ İh­ti­yar­la­ra, kör­le­re, has­ta­la­ra do­kun­ma­yın!
➄ Ağaç­la­rı kes­me­yin ve ekin­le­ri tah­rip et­me­yin!
➅ Düş­man da­var ve sı­ğır­lar­ın­dan, ye­mek­lik dı­şın­da, faz­la­sı­nı kes­me­yin!
➆ Sa­vaş­ta ele ge­çe­cek olan ga­nî­met ma­lla­rın­dan giz­li­ce al­ma­yın!
➇ Zi­na fi­ili­ni as­la ir­ti­kâb et­me­yin!
➈ Ya­ra­lı düş­ma­nı ko­va­la­ma­yın ve ka­ça­nı da öl­dür­me­yin!
➉ Esir­le­ri as­la öl­dür­me­yin!

Türkiye Takvimi – 14 Ocak 2017