İSTİĞFÂR ve TEVHÎD DUÂSI - kainatingunesi.com

İSTİĞFÂR ve TEVHÎD DUÂSI

 İSTİĞFÂR DÜÂSI

[Birçok âyet-i kerîmede, (Beni çok zikr edin) ve (İzâ câe) sûresinde, (Bana istigfâr edin. Düâlarınızı kabûl eder, günâhlarınızı afv ederim) buyuruldu. Görülüyor ki, Allahü teâlâ, çok istigfâr edilmesini emr ediyor. Bunun için, Muhammed Ma’sûm hazretleri, ikinci cild, 80.ci mektûbunda, (Bu emre uyarak, her namâzdan sonra, üç kerre istigfâr düâsı okuyorum ve 67 kerre (Estagfirullah) diyorum. Istigfâr düâsı, (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh)dir. Siz de bunu çok okuyunuz!     Herbirini söylerken, ma’nâsını, (Beni afv et Allahım) olarak düşünmelidir. Okuyanı ve yanındakileri, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Çok kimse, okudu. Fâidesi hep görüldü) buyurdu.] [Yatarken, yâ Allah, yâ Allah ve üç def’a (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) demeli ve uyuyuncaya kadar, tekrâr etmelidir.]

Şeyh-ül-islâm Ahmed Nâmıkî Câmî, h.536, m.1142 de vefât etdi. (Miftâh-ün-necât) kitâbında buyuruyor ki, bir kimse tevbe ve istigfâr eder ve şartlarını yaparsa, her geçdigi sokak ve her oturdugu yer iftihâr eder. Ay, güneş, yıldızlar, onun için düâ eder. Kabri Cennet bagçesi olur. Böyle tevbe nasîb olmıyan kimse, böyle tevbe yapanlarla berâber olmalıdır. Hadîs-i şerîfde (İbâdetlerin en kıymetlisi, evliyâyı sevmekdir) buyuruldu ve (Tevbe ve istigfâr edenin bütün günâhları afv olur) buyuruldu. [Tevbe kalb ile olur. Istigfâr söylemekle olur.]

TEVHÎD DÜÂSI

Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfirlî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve ceddâtî ve liebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffetil mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”

Hak, şerleri hayreyler,

zan etme ki, gayr eyler,

ârif anı seyr eyler,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Sen Hakka tevekkül kıl,

tefvîz et ve râhat bul!

Sabr eyle ve râzı ol,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Kalbin ana bend eyle,

tedbîrini terk eyle!

Takdîrini derk eyle,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Hallâku Rahîm oldur,

Razzâku Kerîm oldur,

Fa’âlü Hakîm oldur,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Bil Kaadıyı hâcâti,

kıl ana münâcâtı!

Terk eyle mürâdâtı,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Bir iş üstüne düşme,

olduysa inâd etme!

Hakdandır o, red etme,  

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Hakdandır bütün işler;

boşdur gamu teşvişler,

ol, hikmetini işler,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Hep işleri fâyıkdır,

birbirine lâyıkdır,

neylerse, muvâfıkdır,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Dilden gamı dûr eyle,

Rabbinle huzûr eyle!

tefvîz-i umûr eyle,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Sen adli, zulm sanma,

teslîm ol, nâra yanma!

sabr et, sakın usanma,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.

Deme, şu niçin şöyle,

bir nicedir ol öyle!

bak sonuna, sabr eyle,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.  

Nâçâr kalacak yerde,

nâgâh açar, ol perde,

dermân eder her derde,

Mevlâ görelim neyler,neylerse, güzel eyler.