İstiğfâra devam eden, her sıkıntıdan kurtulur - kainatingunesi.com

Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretleri buyuruyor ki: Belâlardan, sıkıntılardan kurtulmak için, istiğfâr okumak çok fâidelidir ve tecrübe edilmiştir.

Bazı dualar -2-

İstiğfar, kısaca Estağfirullah demek olup, (Allah’ım! Beni affet) demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mâce]

İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretleri buyuruyor ki: (Belâlardan, sıkıntılardan kurtulmak için, istiğfâr okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı, hadîs-i şerîfte bildirildi. [Müslüman sıkıntılarından kurtulması için hem sebeplere yapışmalı, hem de tevbe ve istiğfar etmeli, dua etmeli ve sadaka vermelidir.]

Celâleddîn-i Süyûtînin “rahmetullahi aleyh” (Kitâbürrahme fittıbb-i velhikme) kitâbında (Şeytânın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için, her gün bu duâyı okumalıdır: (Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)

Yine şeytanın vesvesesinden korunmak için başka bir dua: (Allahümme inni eüzü bike min hemezâtiş-şeyâtîn) [Allahım! Şeytanın vesveselerinden sana sığınırım.]

Af, mağfiret ve afiyet için çok dua etmelidir. Bunların hepsini içerisine alan çok kıymetli dua: (Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.) [Ey Rabbimiz, bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!]

(Allahümme inni üridü en üceddidel imane vennikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedün resülullah) diyerek sabah akşam imanımızı tazelemeliyiz.

Nazardan korunmak için (Eüzü bi-kelimatillahittammeti min şerri külli şeytânin ve hammetin ve min şerri külli aynin lammetin) duasını okumalıdır.

Öfkelenince (Allahümmağfir li-zenbi ve ezhib gayza kalbi ve ecirnî mineşşeytan) demelidir. [Ya Rabbi! Günahımı af eyle. Beni kalbimdeki öfkeden ve şeytanın vesvesesinden kurtar.]

Şu sûreleri akşam, sabah üçer kere Besmele ile oku ve zevcene [ailene], çocuklarına da okut! 1- İhlâs (Kulhüvallahü) sûresi. 2- Muavvizeteyn yani Kul e’ûzü birabbil felak ile Kul e’ûzü birabbinnâsi. 3- Fâtiha-i şerife yani Elhamdülillahi sûresi. Bu dört sûreyi akşam, sabah üçer kere okuyan, malını, canını, çoluk çocuğunu, bütün belalardan muhafaza etmiş olur.

İslam âlimlerinin büyüklerinden İbni Cezeri, (Hisn-ül-hasin) isimli kitabında diyor ki:

Hadis-i şerifde buyuruldu ki: (Bir hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn, kırk defa okursa, şehîd olarak vefat eder. Şifa bulursa, bütün günahları af olur.)

Salim Köklü – Türkiye Gazetesi – 08.10.2018