IV. MURAD HÂN - kainatingunesi.com

1609’da doğ­du. 8 Şubat 1640’da ve­fât et­ti. Ba­ba­sı, I. Ah­med Hânın Sultanahmet Câmii yanındaki tür­be­sin­de­dir. Kar­de­şi II. Os­man Hân da bu­ra­da­dır. Ya­vuz Sultan Selim gi­bi cesur idi. An­ne­si Mâh­pey­ker Kö­sem Sultanın yar­dı­mı ile iş ba­şı­na kıy­met­li adam­lar ge­ti­re­rek, or­ta­lı­ğı dü­zelt­ti. Mem­le­ket­te bir­çok imar fa­ali­ye­tin­de bu­lun­du. Kâ­be-i Muaz­za­ma’yı ye­ni­den yap­tır­dı. Tü­tün ve en­fi­ye­yi ya­sak et­ti. Ken­di­si iç­ki iç­me­miş­tir. Av­ru­pa ta­rih­çi­le­ri bu pâdişaha iftira et­miş­ler­dir.
İran Şahı Ab­bâs, Bağdad’ı alıp, 30 ­bin Ehl-i sün­ne­t Müslümanı; ka­dın, ço­cuk ayır­ma­dan öldürdü. Mu­râd Hân, biz­zat gi­de­rek Bağdad’ı ve Teb­riz’i ge­ri al­dı.

Türkiye Takvimi – 08 Şubat 2017