KELİME-İ İHLÂS - kainatingunesi.com

KELİME-İ İHLÂS:

“Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resûlullah” sözü Kelime-i tevhîd de denir. (Bkz. Kelime-i Tevhîd)