GÖNÜL SULTANLARI arşivleri - kainatingunesi.com

GÖNÜL SULTANLARI

Misk kokusu

İçinden misk kokusu gelen kabir!

Abdullah bin Gâlib'in bir akrabası, rüyâsında, kabrindeki misk kokusunun sebebini sorar!..  Seyyid Hüseyin Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve ev...

Kâhin Olan Bir Rahibi Susdurması

Dördüncü Halîfe emîr-ül mü’minîn Esedillahi Gâlib Alî ibni Ebî Tâlibin “radıyallahü teâlâ anh” Menâkıbı hakkındadır: Kâhin Olan Bir Rahibi Susdurması...

EBÛ ABDULLAH ET-TAKÎ

EBÛ ABDULLAH ET-TAKÎ Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Fadl bin Muhammed et-Takî es-Sicistânî el-Hirevî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Zâhirî ve bât...
Deli Birâder

“Deli Birâder” Muhammed bin Durmuş

"Deli Birâder" Muhammed bin Durmuş: Muhammed bin Durmuş, Fârisî lisânını çok güzel konuşur, "tûtî dilli" dedikleri kimselerin onun yanında dilleri tutulurdu. ...
Askalânî

Hadîs ve tefsîr âlimi Âdem Askalânî

Tebe-i tâbiînden olan Âdem Askalânî (Âdem bin Ebî İyâs) hazretleri, 132 (m. 749)'de Horasan'da Merv şehrinde doğup 221 (m. 835)'de, Abbasî halifelerinden Mu'tas...

Ömründe Hiçbir Puta Secde Etmediği

Dördüncü Menâkıb: (Meâliyil ferş-ilâ avâliyil arş) ismli kitâbda anlatılır. Kâdî Ebül Hasen, Ebû Hüreyreden “radıyallahü teâlâ anh” rivâyet eder. Resû...