İSLAM TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ arşivleri - kainatingunesi.com

İSLAM TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ

MEVLİD-İ NEBÎ

Âlemlerin sultânı sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın doğum zamanı. Resûlullah efendimiz, hicretten 53 sene evvel Rebî’ul-evvel ayının on ikinci Pazar...

ZÜNNÛN-İ MISRÎ

Evliyanın büyüklerinden. Künyesi, Ebü’l-Feyz, adı Sevbân bin İbrahim’dir. Doğum târihi belli değildir. 860 (H. 245) senesinde Mısır’da vefat etti. Amr bin Âs’ın...

ZÜBEYR BİN AVVÂM (radıyallahü anh)

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin; “Her peygamberin bir havarisi (samîmi dostu) vardır. Benim havarim Zübeyr’dir” hadîs-i şerîfine mazhar olan ...

ZİYÂRÎLER

Onuncu ve on birinci yüzyıllarda Hazar denizi civarında bulunan Gürgân, Taberistân ve Elburz dağlarının güneyindeki Kûmis bölgelerinde hüküm süren hanedan. Kuru...

ZEYNELÂBİDÎN

Tabiînin büyüklerinden ve on iki imâmın dördüncüsü, ismi, Ali bin Hüseyn bin Ali bin Ebî Tâlib’dir. Künyesi, Ebû Muhammed ve Ebü’l-Hasen’dir. Lakabı, Şeccâd ve ...

ZEYNEB BİNTİ HUZEYME (radıyallahü anhâ)

Resûlullah’ın hanımlarından. Nesebi, Zeyneb binti Huzeyme bin Abdillah bin Amr bin Abdimenaf bin Hilâl bin Amir bin Sa’saa el-Hilâliyye’dir. Lakabı Ümmül-mesâki...

ZEYNEB BİNTİ CAHŞ (radıyallahü anhâ)

Peygamber efendimizin mübarek hanımlarından, ismi Zeyneb, künyesi Ümmü Hakem’dir. Benî Es’ad kabilesinden Burre’nin kızı olup, annesi Resûlullah sallallahü aley...

ZEYDÎLER

Şîanın kollarından. On iki imâmın dördüncüsü olan Zeynelâbidîn’in oğlu Zeyd’e tâbi olan ve; “Hazret-i Ali, Eshâbın en efdalidir. Bununla beraber Ebû Bekr, Ömer,...

ZEYD BİN ZEYNELÂBİDÎN

Tabiînden fıkıh âlimi. Hazret-i Hüseyn’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Yâni, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyn bin Ali bin Ebî Tâlib’dir (radıya...