KUR'AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN VE OKUMANIN FAZİLETİ - kainatingunesi.com

KUR’AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN VE OKUMANIN FAZİLETİ

Kur’an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı. Sual: Kur’an-ı kerim okumanın fazileti nelerdir?

CEVAP: Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevabdır. Kur’an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı.

Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

(Kur’an öğrenen ve öğreten, en hayırlınızdır.) [Buhârî]

(Kur’an okuyan kimse, bunamaz.) [Tirmizî]

(Kur’an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhârî]

(Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Dârimî]

(Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz.) [Hâkim]

(Kur’an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]

(Kim bir âyet öğrenirse, bu âyet Kıyamette onun için nur olur.) [Dârimî]

(Bir âyet öğrenmek, yüz rekât [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir.) [İ. Mâce]

(Kur’an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhârî]

(Kur’andan bir âyet dinleyen, sayısız çok sevaba kavuşur.) [İ. Ahmed]

(Kur’anı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir.) [Müslim]

(Kur’an okuyanla dinleyen, sevabda ortaktır.) [Deylemî]

(İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur’an okuyandır.) [Deylemî]

(Kur’an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helali helal, haramı haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [Müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır.) [Tirmizî]

(Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur’an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dâre Kutnî]

(Kur’an okunan evin bereketi artar. Kur’an okunmayan ev, bereketsiz olur.) [Dârimî]

(Kur’an okuyun! Çünkü Kıyamette şefaat eder.) [Müslim]

(En üstün ibadet Kur’an okumaktır.) [İbni Kanî]

(Kur’an ehli, Cennet ehlinin reisleridir.) [Hakîm]

(Kur’an okuyanlar, Cennet ehlinin ârifleridir.) [Dârimî]

(Kur’an okunan ev, gök ehline, yerden yıldız göründüğü gibi görünür.) [Beyhekî]

(Kur’an ehli, Ehlullahtır.) [Hatîb] (Ehlullah; Allah dostu, evliya demektir.)

Kaynak: M. Ali Demirbaş – Türkiye Gazetesi – 25 Aralık 2014