KURBÂN ETİ NE YAPILIR? - kainatingunesi.com

K- KURBÂN ETİ NE YAPILIR?

KURBÂNIN ETİ HAKKINDA  

SUÂL: Kurbân eti hakkında yapılacak işler nelerdir?

CEVAP: Maddeler hâlinde bildirelim:

1- Eti tartıp eşit olarak paylaşmak gerekir. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek câiz olmaz. Altı kişiden dördüne etle birlikte bir bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak câiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez.

2- Kurbânın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksîm etmek için, kur’a çekmek câiz ve sünnettir.

3- Taksîm etmeden, etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri câizdir.

4- Yedi kişi, kurbânlık ineği birisine teslîm edip, “Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umûmî vekîl ettik” deseler, umûmî vekîl olan bu kimse, bölüştürmeden eti dağıtabilir.

5- Mutfakları bir olan baba-oğlun, karı-kocanın da kestikleri kurbânı, tartıp paylaşmaları gerekir.

6- Müslümân bir kimsenin kesip, gayr-i müslimin yüzdüğü kurbânın etini yemek câizdir.

7- Kurbânın ve her hayvânın şu yedi yeri yenmez: Akan kanı, zekeri, husyeleri [koç yumurtası denilen yerleri], bezleri [guddeleri], safra kesesi, dişi hayvânın önü ve idrâr kesesi [mesânesi].

8- Ölü mü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvân, kesilince kan çıkar ve hareket ederse eti yenir.

9- Makâm sâhibine saygı için kesilen hayvân leş olur. Sırf ona saygı için hayvân kesmek câiz değildir. “Eğer falânca zât gelirse, Allah için bir hayvân keseceğim” derse, o zât gelince kesilir. O hayvân adak olduğu için, etinden kesen ve zenginler yiyemez. Fakîrlere verir. Yolcuya, misâfire, bir makâm sâhibine yedirmek için hayvân kesmek câizdir.

10- Kurbân etini, kesen de yiyebilir. Fakîr-zengin herkese de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakîrlere vermek müstehabdır.

11- Kurbân etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurbân sâhibi zengin değilse, çoluk-çocuğunun et ihtiyâcını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir.

12- Hayvân kesildikten sonra eti telef olsa [meselâ yansa, köpekler yese] vâcib sâkıt olur. Tekrar kesmek gerekmez. Kan akıtmakla vâcib yerine gelmiştir.

13- Kurbânın hiçbir yeri satılmaz. Eğer bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini sadaka olarak vermek gerekir; fakat kurbânın etiyle yenecek bir şey alınıp yense, o miktârı sadaka etmek gerekmez.

14– Ortaklardan birisi kurbân kesmeden ölse, hissesi mîrâsçılarına verilir.

Kurbân etinden zengin, fakir herkes yiyebilir. Kesilen kurbânın etini üçe taksim edip, birini fakîrlere, birini eşe dosta, birini de eve bırakmak müstehaptır. Sevâbı çoktur.

Kesilen kurbânın ve her hayvânın yedi yerini yemek dînimize göre harâmdır. Bunlar; akan kan, bevl (idrâr) âleti, hayaları (Koç yumurtası diye satılmaktadır), bezleri (gudde), safra kesesi, dişi hayvânın önü ve bevl kesesi(mesâne)dir.

Tartmadan kurbânı paylaşmak

SUÂL: Kurbân eti tartılmadan paylaşılıp, her biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahîh olur mu?

CEVAP: Evet, sahîh olur. Yahut yedi kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak câiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez.