KURBÂNDA VEKÂLET - kainatingunesi.com

İ- KURBÂNDA VEKÂLET

KURBÂN İÇİN VEKÂLET

SUÂL: KURBÂN İÇİN VEKÂLET NASIL VERİLİR?

CEVAP: Maddeler halinde bildirelim:

1- Kurbânı başkasına kestirirken, “Allah rızâsı için bayram kurbânımı kesmeye seni vekîl ettim” demek ve kalben de niyet etmek gerekir. Eğer kurbânı başkasına aldıracaksa, kurbânı alacak kimse de başkasına kestirecekse, “Bayram kurbânımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umûmî vekîl ettim” der.

2- Bir kimse, kendisine kurbân kesmesi vâcib olmasa da, vekîl vâcib diye kesse, kurbân yine sahîh olur. Adak hayvânı, akîka veya nâfile kurbân yanlışlıkla vâcib diye kesilse mahzûru olmaz.

3- Bir kimsenin kendi hayvânını başkası adına kesmesinin câiz olması için, bu kimsenin, kendi hayvânını başkasına veya onun vekîline hediye etmesi, onların da teslîm almaları, sonra bunu vekîl ederek geri verip kestirmeleri gerekir.

4- Başkasının hayvânını ondan habersiz, onun için kurbân etmek câizdir.

5- Kurbân kesmeye vekîl olan, zekât hâriç, sâhibinden ayrıca izin almadıkça veya “İstediğini yap” diyerek umûmî vekil edilmedikçe, başkasını kendine vekîl yapamaz. Umûmî vekîlse başkasını, o da bir başkasını vekîl yapabilir.

6- Bir kimse birine, kurbân işimi hallet dese, ona para bile vermese vekâlet vermiş olur. O kişi de bir hayvân alıp kesebilir.

7- Vekâleten kurbân kesene, kimi çok, kimi az para verebilir. Kimi de hiç para vermeden, “Bana da bir hisse verin” diyebilir. Vekîl asıl gibidir. Vekîl, vekâlet aldığı kimseler adına kurbân keser veya kestirebilir. Daha sonra vekîl, ondan para ister veya istemez. İki kurbâna yetecek para veren için de, iki kurbân alır veya ona iki hisse verir. Yâhût iyisinden bir kurbân alır. Çünkü umûmî vekîl, tâm yetkilidir.

8- Birden çok kişiye vekâlet vermek sahîhtir. Bir işe vekil olan iki kişiden biri, tek başına yetkili olamaz. Ancak emâneti vermede, borcu ödemede, kurbân kesme gibi işlerde, birisi tek başına yetkili olabilir. Çünkü bu işlerde vekîllerden birisinin, diğerinin görüşünü sormaya ihtiyâcı yoktur. Bir kimse, kurbânını kesmek üzere dört kişiye vekâlet verse, bu vekîllerden biri kesince, ötekilerin görüşünü almaya ihtiyaç yoktur. Kurbân, dînimize uygun kesilmiş olur.

9- Kurbânda kanın akması yeter, etin dağıtılması şart değildir.

10- Derisi namaz kılan fakîre verilir. Derisi ve eti satılırsa, parası fakîre sadaka verilir.

KURBÂN VEKÂLETİ

SUÂL: KURBÂN SATIN ALMAK İÇİN, UMÛMÎ VEKÎL OLAN KİMSE, BİR BAŞKASINA, O DA BİR BAŞKASINA UMÛMÎ VEKÂLET VEREBİLİR Mİ?

CEVAP: Seâdet-i Ebediyye’de, İbn-i Âbidîn’den alarak deniyor ki:

Vekîl, sâhibinin izniyle başkasını vekîl yapabilir. Kurbân satın almaya vekîl olan başkasını, bu da başkasını vekîl edip, sonuncu vekîl satın alsa, sâhibi izin verirse câiz olur. (Reddül-muhtâr)

Demek ki, umûmî vekîl edilince, zincirleme vekâlet verilebiliyor. Umûmî vekîl olmayınca, sonuncu vekîlin, vekâlet verenden izin alması gerekiyor; ama umûmî vekâlet verilince, otomatikman sonuncuya izin verilmiş oluyor. Bu incelik bilinmeyince, vekâlet sahîh olmaz sanılıyor. Böyle yanlış düşünenlere itibâr etmemelidir

Vekil ve Kurbân

SUÂL: Hanımından vekâlet almadan, onun adına vâcib kurbân kesen bir kimse, daha sonra hanıma anlatsa, o da râzı olsa, kurbân sahîh olur mu?

CEVAP: Evet, sahîh olur.