MEKKE’NİN FETHİ - kainatingunesi.com

Pey­gam­ber efen­di­miz, Me­di­ne’den Ramazan-ı şerîfin 10. Pazartesi günü 12.000 ki­şi­lik kahraman bir or­du ile (1 Ocak 630) günü yola çıktı. Har­p et­me­den Mek­ke-i Mü­ker­re­me’yi hicretin 8. senesinde Ramazan-ı şerîfin 20. Perşembe günü (11 Ocak) tes­lim al­dı. Düş­man­la­rı­na da; “Si­zin hiç­bi­ri­ni­zi sor­gu­ya çe­ke­cek de­ği­lim. Gi­di­niz, he­pi­niz ser­best­si­niz!” bu­yur­du. Kâ­be­ put­lar­dan te­miz­len­di ve Haz­ret-i Bi­lâl, Kâ­be’de ilk ezanı oku­du. Müs­lü­man­lar; önceden göç ede­rek ay­rıl­dık­la­rı Mek­ke, Kâ­be ve va­tan­la­rı­na, böy­le­ce ye­ni­den ka­vuş­muş ol­du­lar.

Türkiye Takvimi – 11 Ocak 2017