Muharrem ayının fazileti hakkında... - kainatingunesi.com
Yazar: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Bir kimse Hazret-i Alî Efendimize (radıyallahü anh) şöyle bir suâl sorar: “Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?”

Resûlullah Efendimiz (aleyhis-salâtü ves-selâm), hadîs-i şerîflerinde meâlen şöyle buyurmuştur:

“Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.” [Deylemî]

“Ramazân ayından sonra en fazîletli oruç (ayı), Allah’ın ayı Muharrem ayıdır. Farzlardan sonra en fazîletli namaz da, gece namazıdır.” [Müslim, Sıyâm 202 (1163); Ebû Dâvûd, Savm 55 (2429); Tirmizî, Salât 324 (438); Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl 7 (3, 207, 208), İbn-i Mâce]

“Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bugüne karşılık otuz gün oruç sevâbı yazılır.”
Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, sanki o yılın tamamını oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur.

Hazret-i Alî Efendimiz
in (radıyallahü anh) anlattığına göre, bir adam ona şöyle bir suâl sorar: “Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?”
Alî (radıyallahu anh) şu cevâbı verir:  “Ben, önceden, bu soruyu Resûlullah’a soran bir kimseye rastlamamıştım; nihâyet günün birinde bir adam sordu. O zaman ben de yanlarında idim. Dedi ki: Ey Allah’ın Resûlü! Ramazândan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?”
Peygamber Efendimiz şu cevâbı lutfettiler:
“Ramazân dışında da oruç tutmak istersen, Muharrem ayında tut. Çünkü o şehrullah(Allah’ın ayı)tır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günâhlarını affetti, bir başka kavmin günâhını da affedecek.” [Tirmizî, Savm 40 (741)]
            ***
Şihâbüddîn-i Sühreverdî (kuddise sirruh), hadîs-i şerîfte Muharrem ayının ilk günü, 3 defa okunması tavsiye edilen ve okuyanın gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılınmasına sebep olan bir duâyı,  Aşûre Günü de okumayı tavsiye ediyor. Aşûre Günü [Muharremin 10. günü] bu duâyı, 3 defa okuyanın, ölümden de emîn olacağı bildiriliyor.
Mevzû-ı bahs olan hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar:
“Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme ente’l-Ebediyyü’l-Kadîm, el-Hayyü’l-Kerîm, el-Hannân, el-Mennân. Hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsi’l-emmâreti bis-sûi ve’l-iştiğâle bimâ yükarribünî ileyke, yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm, bi-rahmetike yâ Erhamer-râhımîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.”

Mübârek geceler: 1 Muharrem Gecesi, Aşûre Gecesi, MevlidGecesi, RegâibGecesi, Mi’râcGecesi, BerâtGecesi, Kadir Gecesi, Ramazân Bayramı Gecesi, ArefeGecesi ve Kurbân Bayramı Gecesi…

Müslümânların çok mübârek olan on gecesi vardır; bu mübârek geceleri, kronolojik sıraya (yani hicrî-kamerî sene içerisindeki yerlerine) göre zikredecek olursak şöyle sayabiliriz:
1- 1 Muharrem Gecesi [Muharrem ayının 1. gecesi, Müslümanların hicrî-kamerî yılbaşı gecesidir; öğle namâzı vaktinden, gecenin fecrine kadar olan zamândır]
2- Aşûre Gecesi [Muharrem ayının 10. gecesidir]
3- MevlidGecesi [Rebî’ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir; Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir]
4- Regâib [Receb’in ilk Cum’a] Gecesi
5- Mi’râc [Receb’in 27.] Gecesi
6- Berât [Şabân’ın 15.] Gecesi
7- Kadir Gecesi [Ramazan ayı içinde gizlenmiş olan bir gecedir]
8- Fıtır (Ramazân) Bayramı Gecesi [Ramazânın son günü ile bayramın 1. günü arasındaki gecedir]
9- ArefeGecesi [Arefe günü ile Kurbân Bayramının 1. günü arasındaki gecedir. “Arefe”, Zilhicce’nin 9. günüdür; başka günlere “Arefe” denilmez]
10- Kurbân Bayramı Gecesi. [Bu on geceden, 3, 4, 5 ve 6. gecelere (yanî Mevlid, Regâib, Mi’râc ve BerâtGeceleri’ne) “Kandilgeceleri” de denilir.]

Yukarıda bildirilen on geceden başka, Fıtır [Ramazân] ve Kurbân bayramlarının diğer geceleri, Zilhicce ayının ilk on gecesinden kalan sekizi 
[yukarıda ikisi zikrolundu], Muharrem ayının ilk on gecesinden kalan sekizi [yine yukarıda ikisi zikrolundu] ve her Cuma ve Pazartesi geceleri de mübârektir. [Mübârek gecelerin hepsini toplayınca, sayı 135 geceye ulaşıyor.]

Muharrem ayının başında ve 10. gününde okunması tavsiye edilen ve dün metnini yazdığımız duânın meâlini bugün takdîm edelim:
Kısaca duânın meâli şöyledir [Hamdele ve Salevât-ı şerîfelerin manaları malum olduğu için onların meâlini yazmıyoruz.]:

“… Ey Allah’ım! Sen Ebedî ve Kadîm’sin; Hayy ve Kerîm’sin; Hannân ve Mennân’sın. 
İşte bu yeni bir senedir, ben Senden bu sene, şeytândan korunmayı, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı yardım ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgûl olmayı isterim. Ey celâl ve ikrâm Sâhibi, ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle [bu duâmı kabul eyle]…”
Bir Müslümân böyle derse, şeytân: “Biz, bu kişiden artık ümîdi kestik” der ve Allahü teâlâ da ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki Melek görevlendirir. (Nüzhetü’l-mecâlis, I, 156)

Hicrî yılbaşı gecesini
ihyâ ettiğimiz gibi, diğer bütün mübârek geceleri de ihyâ etmeli ve bunlarasaygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur. Bu gecelerde kazâ namâzları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, duâ ve tevbe etmeli, Sevgili Peygamberimize salât u selâm getirmeli, sadaka vermeli, Müslümânları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir…