Namaz, her gece ve günde beş vakittir - kainatingunesi.com

“Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât seyyiâtı giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür.”

Dünkü makâlemizde, bir nebze, her gün ve gecede 5 vakit namazın farz oluşu hakkında birkaç kelime yazmıştık. Bugün de aynı konuya devam etmek istiyoruz.

Güneşin kayması anından, gecenin kararmasına kadar ve sabâh vakti namaz kıl” meâlindeki İsrâ sûresinin 78. âyet-i kerîmesinde geçen, “Dülûki’ş-şems” ibâresi öğle ve ikindi namazları, “Gasakı’l-leyl” ifâdesi de akşam ve yatsı namazları, “Fecr” ise sabâh namazıdır. (Kâdî Beydâvî Tefsîri)

Kâf sûresinin, “Güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece, Rabbini tesbîh et” meâlindeki 39. ve 40. âyet-i kerîmelerindeki, güneşin doğuşundan önceki namaz sabâh namazı, güneşin batışından öncekiler öğle ve ikindi namazları, gecekiler de akşam ve yatsı namazlarıdır. (Kâdî Beydâvî Tefsîri)

Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın sâatlerinde namaz kıl. Çünkü hasenât (güzellikler, beş vakit namaz) seyyiâtı (kötülükleri, günâhları) giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür.” [Hûd, 114]

Gündüzün iki tarafındaki namazlar sabâh, öğle ve ikindi; gecenin yakın sâatlerindeki namazlar da akşam ve yatsı namazlarıdır. (Nesefî’nin Medârik Tefsîri)

Buradaki “Hasenât=Güzellikler”den murat, beş vakit namazdır. (Medârik, Kâdî Beydâvî)

Nûr sûresinin 58. âyet-i kerîmesinde, “salât-ı fecr=sabâh namazı” ve “salât-ı işâ=yatsı namazı” ifâdesi açıkça geçmektedir.

Peygamber Efendimiz, “Namazları ve vustâ (orta) namazını kılınız...” meâlindeki Bakara sûresinin 238. âyet-i kerîmesini açıklarken, “Vustâ (orta) namazı ikindi namazıdır” buyurdu. (İmâm Ahmed)

Bu âyet-i kerîmede, “Namâzları ve orta namazı [ikindi namazını] kılınız” buyuruluyor. Arabî gramer kâidesine göre, “namazlar [salevât]” denince, ikiden fazla namaz anlaşılır. Çünkü “iki namaz” demek için, “salevât [namazlar]” değil, “salâteyn [iki namâz]” denilir. “Vustâ [orta] namazı”, ikindi namazı olduğuna göre, ikindi hâriç, öteki namazların sayısı iki olamaz, ikiden fazla olması gerekir. Üç de olamaz; çünkü “vustâ namazı” hâriç, 4, 6 gibi çift sayılı olmalı ki, orta namâz [ikindi namazı] tâm ortada olabilsin. Yani ortadaki namaz ikindi olduğuna göre, ondan önce iki namaz, ondan sonra da iki namaz bulunduğu meydâna çıkar. Diğer âyetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alınınca, namaz vakitlerinin beş olduğunda hiç şüphe kalmaz.

Hadîs-i şerîfte de meâlen buyuruldu ki:
“İslam beş şey [temel] üzerine kurulmuştur: 1- Allah’a ve Muhammed aleyhisselâmın Onun Resûlü olduğuna inanmak. 2- (Her gün beş vakit) namaz kılmak. 3- (Senede bir kerre, malının kırkta birini, Müslümân olan fakîrlere) zekât vermek. 4- (Ramazân-ı şerîf ayında her gün) oruç tutmak. 5- (Mekke’ye giderek, ömründe bir kerre) haccetmek.” [Buhârî, Müslim, Tirmizi, Nesâî]

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı – 15.01.2019