ÖMER BİN AHMED - kainatingunesi.com

ÖMER BİN AHMED

Nişâbûr’da yetişen büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Hâzim olup, ismi Ömer bin Ahmed bin İbrâhim bin Abdeveyh bin Südûs bin Ali bin Abdullah bin Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes’ûd el-Hüzelî’dir. 417 (m. 1026) senesi Ramazân-ı şerif bayramında vefât etti.

Ebû Hâzim; İsmail bin Necîd es-Sülemî, Muhammed bin Abdullah es-Süleytî, Muhammed bin Ca’fer bin Matar, Ebû Bekr Ismâilî, Muhammed bin Hasen bin İsmail el-Mukrî, Ebû Bekr Muhammed bin Ali el-Kaffâl, İbrâhim bin Muhammed en-Nasrâbâdî ve birçok âlimden hadîs-i şerîf dinleyip, ilim öğrendi. Hadîs-i şerîf öğrenmek ve ilim öğrenmek için; Hirat, Nişâbûr ve Bağdad’a gitti. Oralardaki birçok âlimden hadîs-i şerîf rivayet etti.

Kendisinden ise; Ebû İshâk et-Taberi el-Mukrî, Muhammed bin Ebi’l-Fevâris, Ahmed bin Muhammed el-Enbûsî, Ebû Abdullah bin Kâtib, et-Tenûhî, Ebû Ya’lâ Ahmed bin Abdülvâhid el-Vekîl, hadîs-i şerîf dinleyip ilim öğrendiler.

Ebû Hâzim hazretleri, sika (güvenilir), sağlam, ârif, hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi râvîleriyle ezbere bilen) bir zât idi.

 

  1. Mu’cem-ül-müellifîn cild-7, sh. 272
  2. Tabakât-üş-Şâfiîyye cild-5, sh. 300
  3. Târihi Bagdâd cild-11, sh. 272
  4. Tezkiret-ül-huffâz cild-3, sh. 1072
  5. Şezerât-üz-zeheb cild-3, sh. 208