Peygamber efendimizin hayatı (Özet) - kainatingunesi.com
Peygamber efendimizin hayatı (Özet): Muhammed aleyhisselâm, mîlâdî 20 Nisan 571’de, Rebî’ul-evvel ayının 12. gecesi, Mekke-i mükerreme şehrinde dünyâya gelmiştir.

Bu sene, 19-25 Kasım 2018 (11-17 Rebîul-evvel 1440) târihleri arası, Diyânet İşleri Başkanlığı‘nca, “Mevlid-i Nebevî Haftası” olarak ilan edildi ve câmilerde hem hutbelerde, hem de vaazlarda Peygamber Efendimizden bahsedildi. Ayrıca, muhtelif vilâyet ve kazalarda konferanslar verildi, paneller ve sempozyumlar yapıldı.

Bu münasebetle, biz bugün, kısaca, Resûlullah’ın (aleyhis-salâtü vesselâm) hayâtından (terceme-i hâlinden, yani kısa biyografisinden) bahsetmek istiyoruz.
O’nun hakkında, “Kâmûs-ı A’lâm” sâhibi Şemseddîn Sâmî Bey, bizlere özet olarak şu bilgileri vermektedir:
İslâm dîninin Peygamberi, Muhammed aleyhisselâmdır. Babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalib bin Hâşim bin Abd-i Menâf bin Kusay bin Kilâb’dır.
Tarihçilere göre mîlâdî 20 Nisan 571’de, Rebî’ul-evvel ayının 12. (Pazartesi) gecesi, sabaha karşı, Mekke-i mükerreme şehrinde dünyâya gelmiştir.
Annesi, Vehb’in kızı Âmine, Âmine’nin babası da, Abd-i Menâf bin Zühre bin Kilâb’dır. Kilâb, Peygamberimizin babası Abdullah’ın büyük dedesidir.

Babası Abdullah,
 ticâret için Şâm’a gidip, avdetinde Medîne civarında “Dâru’n-nâbiğa” denilen yerde vefât etti; kendisi henüz 25 yaşında idi; oğlunu göremedi. Çünkü o, daha anne karnında idi.
Beş sene, süt annesi Halîme es-Sa’diyye’nin kabîlesinde kaldı. Bu Benî Sa’d kabilesi, Arabistân’ın en fasîh, en güzel konuşan kabilesi idi. Bunun için, Muhammed (aleyhis-selâm) çok fasîh konuşurdu.

Altı yaşında iken, annesi Âmine, oğlunu Medîne-i münevveredeki dayılarına götürüp, 
o da oradan dönerken “Ebvâ” denilen yerde vefât etti. Dadısı Ümm-i Eymen, kendisini Mekke-i mükerremeye getirip, dedesi Abdül-muttalib’e teslim etti. 8 yaşında iken de, Abdül-muttalib vefât edince, amcası Ebû Tâlib’in evinde kaldı.

12 yaşında iken
, Ebû Tâlib ile, ticâret için Şâm’a gitti. 17 yaşında iken, amcası Zübeyr, Yemen’e götürdü. 25 yaşında iken, Hadîcetü’l-Kübrâ vâlidemizle evlendi.

40 yaşında iken Cebrâîl ismindeki melek gelerek, bütün insanlara ve cinnîlere Peygamber olduğunu bildirdi. En evvel Hazret-i Hadîce, sonra Hazret-i Ebû Bekir ve henüz çocuk olan Hazret-i Alî ve ondan sonra Hazret-i Zeyd bin Hârise (radıyallahü anhüm) îmân ettiler. 43 yaşında iken herkesi, açıktan dîne davet etmesi emrolundu. Müşrikler, ona ve inananlara ezâ, cefâ ettiler.

52 yaşında iken “İsrâ” ve “Mirâc” mucizesi vuku buldu. 53 yaşında iken, Allahü teâlânın izni ile Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicret etti.
 Miladın 622. senesi eylül ayının 20. ve Rebi’ul-evvelin 8. (Pazartesi) günü, Medîne’nin Kubâ köyüne geldi. Hazret-i Ömer,  Halîfe iken, bu senenin Muharrem ayının 1. günü, “Hicrî-kamerî” sene başı kabul edildi.
Kâfirlere karşı gazâ ve cihâd yapılması emredilince, hicretin 2. senesinde “Bedir gazâsı” yapıldı. 950 kâfirden 50 kişi katl ve 44’ü esir edildi. 3. senede “Uhud gazâsı” oldu. Kâfirler 3.000, Müslümanlar 700 kişi idi. 75 sahâbî şehîd oldu. Bu senede, kadınların örtünmelerini emreden âyet-i kerîmeler nâzil oldu.
4. senede “Hendek gazâsı“, 5. senede “Benî Mustalak gazâsı” yapıldı. 6. senede “Hayber gazâsı” ve Hudeybiye’de “Bîatü’r-rıdvân” anlaşması oldu. 7. senede Bizans hükümdârı Kayser’e ve İrân Şâhı Kisrâ’ya (diğer devlet başkanları ile kabile reislerine) İslâma davet mektupları gönderildi.
8. senede Herakliyüs’ün Rum ordusu ile “Mute gazvesi” vuku buldu ve Mekke-i mükerreme fethedildi ve “Huneyn gazâsı” oldu. 9. senede, “Tebük gazâsı“na gidildi. Bizzat kendisi iştirâk ederek ve Başkumandan olarak 27 kerre muhârebe [gazve, gazâ] yaptı. Ayrıca birçok yere pekçok “seriyye” gönderdi.
10. senede “Vedâ Haccı” yapıldı. 632 (H. 11) senesinde, 13 gün hummâ hastalığı çekip, Rebîul-evvelin 12. Pazartesi günü öğleden evvel, Medîne-i münevvere’deki Mescidine bitişik, zevcelerinden Hazret-i Âişe’nin (radıyallahü anhâ) odasında, 63 yaşında iken vefât etti. Vefât ettiği yere de defnedildi.
Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), daima güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Mübârek yüzünde nur parlardı. Görenler, âşık olurdu. Hilmi, sabrı, güzel ahlâkı, binlerce kitapta yazıldı.
Hazret-i Hadîce’den (radıyallahü anhâ) 2 erkek, 4 kız evlâdı oldu. Mısırlı Hazret-i Mâriye’den de (radıyallahü anhâ) bir oğlu (İbrâhîm) oldu. Hazret-i Fâtıma (radıyallahü anhâ)’dan maadâsı, kendisi hayatta iken vefât ettiler.

Bu kısa terceme-i hâlinden sonra ifâde edelim ki, o, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olup, her şey O’nun hürmetine yaratılmıştır.
 Mahlukların yaratılmasına sebep olan ve Âdemoğullarının en üstünü, en şereflisi, en kıymetlisi bulunan Muhammed (aleyhisselâm), Habîbullah’tır. Onun Habîbullah (Allahü teâlânın en çok sevdiği kimse) olduğunu, büyüklüğünü ve üstünlüğünü gösteren şeyler sayılamayacak kadar çoktur.
Malum olduğu üzere, İslâmın birinci şartı, Allahü teâlâya ve Peygamberine (aleyhisselâm) îmândır. Yani onları sevmek ve sözlerini beğenip kabul etmektir. 
İki cihân saâdetine kavuşmak, ancak ve yalnız, dünyâ ve âhıretin Efendisi olan Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaya bağlıdır. Ona tâbi olmak demek, îmân etmek ve onun getirdiği ahkâm-ı İslâmiyyeyi öğrenmek ve yapmak demektir. Şüphe yok ki, O’nun getirdiği ahkâm-ı İslâmiyyenin başında, mukaddes kitâbımız Kur’ân-ı kerîm gelmektedir. Kur’ân-ı kerîm, O’na verilen mucizelerin en büyüğüdür.

İslâm ahlâkı, ahlâkların en güzeli, en üstünü, en iyisi ve en idealidir. Bunun müşahhas ve mücessem timsâli/temsilcisi/en güzel örneği Sevgili Peygamberimizdir.
Cenâb-ı Hak, “Muhakkak ki, Allah’ın Resûlünde sizin için üsve-i hasene=numune-i imtisâl=en güzel örnek vardır…” buyurmuştur.
Kur’ân-ı kerîmde, yine Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) hakkında “Muhakkak ki Sen, büyük bir ahlâk üzeresin” (Kalem, 4) buyurulmuştur.
Peygamber Efendimiz de (aleyhisselâm), “Ben ancak, mekârim-i ahlâkı/mehâsini ahlâkı/iyi ahlâkı/güzel huyları tamamlamak için gönderildim” buyurmuştur.
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı – 26-27.11.2018