REZİL OLURSUN - kainatingunesi.com

Sultan ll. Bâyezid Hân, Fatih Sultan Mehmed Hânın büyük oğludur. Son derece âdil, merhametli, ilim, takva ve vakar sahibi bir kişiliğe sâhipti.
Osmanlı Devleti ile, o zamanın büyük devletlerinden sayılan Ve­ne­dik­li­ler’le 14.12.1502’de bir an­laş­ma im­za­la­nır. Sul­tan II. Bâ­ye­zid Hân, bir gün ha­ber alır ki, Ve­ne­dik­li­ler an­laş­ma­yı bo­zmuş­lar. İki ka­dır­ga­mı­zı zap­te­dip Gi­rit adasına gön­de­rir­ler. Eş­kı­yâ­lar bi­ze âit Mo­ra’da or­ta­lı­ğı ka­sıp ka­vu­rur­lar. İki le­ven­di­mi­zi esir alır­lar. Bi­ri­si­ni sa­tıp, di­ğe­ri­ni iş­ken­ce ya­pa­rak zin­da­na atar­lar. Ve­ne­dik Dü­kü, sa­ra­yı­nın bir du­va­rı­na Türk­ler aley­hin­de bir re­sim yap­tı­rır. Bunu duyan Sul­tan Bâ­ye­zid Hân şu nâ­me-i hü­mâ­yû­nu (mektubu) gön­de­rir:
“Ha­ber al­dım ki, 2 as­ke­ri­mi esir alıp bi­ri­si­ni iş­ken­ce­ye ya­tır­mış­sın. Bu Nâ­me-i Hü­mâ­yû­num’u sa­na ge­ti­ren Tur­han oğ­lu Ömer Bey’in ya­nın­da­ki ku­lum Ali’ye, va­kit ge­çir­me­den sat­tı­ğın le­ven­di­mi ne­re­de ise bu­lup tes­lim ede­sin! İş­ken­ce edi­le­ne ise 150 bin gü­müş ak­çe taz­mi­nat ödi­ye­sin! Ve de, sa­ra­yın­dan bi­zim aley­hi­miz­de­ki ol tas­vi­ri sö­küp ya­ka­sın ve kül­le­ri­ni ken­di­si­ne tes­lim ede­sin! Yok­sa, bi­le­sin ki so­nu se­nin için ni­ce ve na­sıl azap­lar­la do­lu ola­ca­ğı­nı tah­min ede­me­ye­ce­ğin bir se­fer aça­rım ki se­fil-ü re­zil olur­sun!”
Not: Bu bel­ge Fran­sız­lar’ın ün­lü der­gi­si Tur­ci­ca’da­dır.

Türkiye Takvimi – 21 Ocak 2017