ŞİİR, KIT'A, BEYİT ve MISRALARI 1 - kainatingunesi.com

 

ŞİİR, KIT’A, BEYİT ve MISRALARI

1

 

İşte budur, miftâh-ı genc-i kadîm:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 

*********************************

 

Aşkın bağında açan güllere, bülbül olan,

İslâmın hasret ile beklediği kahramân,

Ma’şûkunun aşkından yanıp yanıp kül olan,

Ağlasa yeri vardır, seni görmiyen zemân!

 

İlmîle, irfanîle, sâhib olan (Sılâ)ya,

İki temel bilgiyi, vasl eden bir araya,

dalıp uçsuz bucaksız, o mu’azzam deryâya,

Ve bu zikr deryâsından en büyük payı alan!

 

Kimi sâhile gider ve bu bana yeter der;

kimi uzakdan görür, mest olur, başı döner,

kimi yalnız seyr eder, kimi bir katra içer;

bir Sensin, bu deryâdan, içip içip de kanan!

 

Kur’ândan, hadîslerden sonra, gelir eserin,

rûhlara şifâ olan, o mubârek sözlerin,

baş kumandanısın sen velîlerin, erlerin;

ve (Müceddid-i elf-i sânî) adını alan!

 

Bize seni duyuran, fıtraten dostun olan,

ve cihânda bir tekdir, senin izinde kalan.

(Seyyid Abdülhakîm) O, senin aşkınla yanan,

hürmetine nasîb et, bize şefâ’atından!

 

Eserinle cihânı, yeniden tenvîr eden,

sihrli bir kuvvetle, bizi kendine çeken,

ondördüncü yüzyılın, zulmetini gideren,

(Arvâs)ın ışığıdır, gerisi hayâl yalan!

 

Biz onun talebesi, o sizin tâlibiniz,

muhakkak aks yapar; o nûrlu kalbleriniz,

belli, birbirinize, âşıksınız ikiniz,

ve size âşık olur (Mektûbât)ı anlıyan!

 

*********************************

 

Besmeleyle başlıyalım kitâba!

Allah adı en iyi bir sığnakdır.

Ni’metleri sığmaz, ölçü hisâba.

Çok acıyan, afvı seven bir Rabdır!

 

*********************************

 

Hep seni düşünürüm, haccım ve ömrem sanadır.

Herkes taş toprak düşünür, kalbim senden yanadır.

 

*********************************

 

Bir kimse ki, bu duâya âmîn diye,

Hak teâlâ, o kula rahmet eyleye!

 

*********************************

 

Arabistândan doğan, Muhammed

İki cihânda, üstün Odur, hemân!

Kara toprak altında kalsın, her an,

Onun kapısında, toprak olmıyan!

 

*********************************

 

Mâlu mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi!

Bir muhâlif yel eser, savurur harman gibi.

 

*********************************

 

Niçin küfrân eder insân, Hudâ nîmet verir iken,

Utanmayıp eder isyân, kamûyu ol görür iken.

Beher an hamdü şükretmez, dahî ihsânı fikretmez,

Hergün Hakkı zikretmez, bedende cân durur iken?

 

*********************************

 

Dostun ayrılığı az olsa da, az değildir;

Eğer gözde yarım kıl olsa da, çok görünür.

 

*********************************

 

Bir câhil bu büyüklere dil uzatırsa,

Cevap vermeye değmez dersem iyi olur.

Hep aslanlar, bu zincire bağlanmışlardır,

Kurnaz tilki bu zinciri nasıl koparır?

 

*********************************

 

Sultan birşey beklerse köleden,

Kanaat kalksın artık ortadan.

 

*********************************

 

Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya,

Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çoktur sana

 

*********************************

 

Çok iyi veya çok fena olsa da bir zerre,

Ömrünce dolaşsa, gezer kendi âleminde!

 

*********************************

 

Anlaşılmaz, ölçülemez bağlılıktır,

Nâsın Rabbi, kuluna böyle bağlıdır!

İnsan bu bağlılığı anlamaz aslâ,

Herşeyi bilir, cânını bilen Mevlâ!

 

*********************************

 

Daha söylersem sonu gelmez.

 

*********************************

 

Her şekil dardır, mâna, nasıl sığar?

dilenci kulübesinde, sultânın ne işi var?

Şekle bakan gâfil, mânadan ne anlar?

cemâli görmeyince, cânânla ne işi var?

 

*********************************

 

Rahat gece, tatlı mehtâb bul bana,

Her şeyden anlatayım, o zaman sana.

 

*********************************

 

Ruhul-kudsün feyzine kavuşursan eğer;

Mesîhin yaptıkları, senden de hâsıl olur.

 

*********************************

 

Her zevallı merd-i meydan olamaz;

Sivri sinek de Süleymân olamaz.

 

*********************************

 

Bu büyük devleti bugün kime verirler.

 

*********************************

 

Nîmet sahiplerine nîmetler âfiyet olsun.

 

*********************************

 

Perde ardındaki esrârı açmak, uygun değildir,

yoksa, rindler meclisinde, verilmiyecek haber yoktur.

 

*********************************

Kalem buraya gelince ucu kırıldı.

 

*********************************

 

Her ne varsa güzel, Onu anmaktan başka,

Hepsi câna zehirdir, şeker dahî olsa!

 

*********************************

 

İş budur, bundan başkası hiçtir!

 

*********************************

 

Fena makamına varmıyan kimse,

oraya yol bulamaz, çok şey de bilse.

 

*********************************

 

Feryâdı, boşuna değildir Hâfızın,

Şaşılacak şey çok, dili altında ânın.

 

*********************************

 

İnsanların rabbinin insanların ruhuyla,

Bir bağlılığı vardır, söz ile anlatılmaz.

 

İnsan için diyorum, işim yoktur maymunla.

Ruhsuz olan bir kimse, elbet ruhu tanımaz.

 

*********************************

 

Kendinden haberi olmıyan zevallıya,

yakışır mı, ince bilgileri diline ala?

 

*********************************

 

Bilmiyenler, tanıyamaz bileni,

o hâlde, sözü kısa kesmeli.

 

*********************************

 

Herkesi, bir iş için yaratmışlardır.

 

*********************************

 

Bu büyük nîmeti, acaba kime verirler?

 

*********************************

 

Niçin kılmazsın, farz-ı sünneti?

Değil misin Muhammedin ümmeti? (Aleyhisselâm)

Anmazmısın, Cehennemi, Cenneti?

Îman sahibi kul böyle mi olur?

 

*********************************

 

Olsa da o, mutmeinne,

sıfatları gitmez yine.

 

*********************************

 

İnsana sadâkat yakışır, görse de ikrâh,

Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah.

 

Muhammed aleyhisselâmı medh edemiyorum,

Onunla, yazılarımı kıymetlendiriyorum.

 

Günah işlese de, çekilmez hesaba,

böyle bir seyyidin izindeki kimse.

 

Muhammed, yüzü suyudur cihânın,

kapısının toprağı olmıyan, toprak altında kalsın!

 

Mahlûkların en üstünü insandır,

yüksek makamdan mahrum da odur.

 

Eğer, toparlanıp, geri dönmezse,

ondan daha mahrum, yoktur kimse.

 

Haramları istemekten, kesilmedikçe nefis,

kalb ilâhî nûrlara, ayna olamaz hiç!

 

*********************************

 

Bir kimse, kör ise, güneşin suçu ne?

 

*********************************

 

Din adamı görünüp, dünyaya tapan kimse,

kendi yoldan sapmıştır, gayra nasıl göstere?

 

*********************************

 

Her kabdan, içinde olan, dışarı sızar!

 

*********************************

 

Bana gönül ver ve cesareti gör,

Tilkini çağır, bak aslan oluyor.

 

*********************************

 

Allaha kulluk ederim, taptığım dergâh bir,

Bir lahza ayrılmadım tevhîdden, Allah bir.

 

*********************************

 

İş budur, bundan başkası hiçtir!

 

*********************************

 

(Lâ) süpürgesi ile, yolu temizlemezsen,

(İllallah) sarayına varamazsın!

 

Din adamı görünüp, dünya toplıyan kimse,

kendi sapıtmış yolu, gayra nasıl göstere?

 

Vücûdümün her kılı, dile gelse de,

Şükretmiş olamam, nîmetlerine!

 

Ciğerleri yakan bu düşünce, uykumu kaçırdı her gün,

ki, kimin âğûşuna düştün, rü’yâda kimi gördün?

 

*********************************

 

Gül bahçemi gör de behârımı anla!

 

*********************************

 

Dil uzatırsa, bunlara, eğer bir câhil,

Allah korusun! Ağza almam sözlerini,

 

Cihân arslanları, bu zincire bağlıdır,

Kurnaz tilki, nasıl koparır bu zinciri?

 

*********************************

 

Bu büyük nîmeti, bakalım kime verirler?

 

*********************************

 

Masal diye okuyan için, masaldır.

Kıymetini anlıyana, tükenmez hazînedir.

 

Nil nehri çingeneye kan göründü.

Mûsâ aleyhisselâma ise, sâf sudur.

 

*********************************

 

Hak teâlâ, intikâmını yine kul ile alır.

Bilmiyen (ilm-i ledünnî) anı kul yaptı sanır.

Cümle eşya Hâlıkındır, kul elîle işlenir.

Emr-i Bârî olmayınca, sanma bir çöp deprenir!

 

*********************************

 

Senenin nasıl mahsûl vereceği, behârından belli olur.

 

*********************************

 

Mahlûkların en yükseği insandır.

O makamdan mahrum kalan da, odur.

 

Bu yoldan, eğer geri dönmezse,

Ondan daha mahrum, olmaz kimse.

 

Kavuşmak için, bu lezzet ve sevince,

Can çıkıncaya dek, çalış, gündüz ve gece!

 

Peri yanaklarını saklamış, şeytan nâz ediyor,

şaşırdım kaldım, hayretten aklım gidiyor.

 

Nîmete kavuşanlara, nîmetler âfiyet olsun,

zevallı âşık da, birkaç damla ile doysun!

 

*********************************

 

Aranan hazînenin yolunu gösterdim sana,

belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da!

 

*********************************

 

Îmanıma saldırdıklarından, söğüd yaprağı gibi titriyorum!

 

*********************************

 

Âlimin bir nazarı, bulunmaz hazînedir,

Bir sohbeti, yıllarca, bitmez kütübhânedir.

 

*********************************

 

Gül bahçemi gör de, behârımı anla!

 

*********************************

 

Senenin bereketi, behârından belli olur.

 

*********************************

 

Bildirilmesi lâzım olanı söyledim sana,

Yâ faydalanırsın, yâ da çarpar kulağına.

 

Az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya,

Bilirim üzülürsün, yoksa sözüm çoktur sana.

 

*********************************

 

Mahlûkların en üstünü insandır,

o makamdan, mahrum kalan da odur.

 

Bu yoldan eğer, geri dönmezse,

ondan daha mahrum olmaz kimse.

 

*********************************

 

Umarım, kabûl ede, göz yaşımı,

O ki, inci yapar, su damlasını.

 

Söyledim sana, işin özünü,

İster sıkıl, ister dinle sözümü.

 

İncilerin ağırlığı sağır etmiş kulağını,

duymaz olmuş, ne yapayım, ağlamamı, sızlamamı.

 

Âkıl isen kıl namazı, çün saadet tâcıdır.

Sen namazı öyle bil ki, müminin mîracıdır.

 

Cânım, yavrum! Sana sözüm, yalnız şudur:

körpeciksin, yolun da çok korkuludur.

 

*********************************

 

Aşk öyle bir ateştir ki, yanarsa eğer,

Mâşuktan başka herşeyi yakar, kül eder.

Haktan gayrıyı katl için (LÂ) kılıncı çek,

(LÂ) dedikten sonra, birşey kaldımı bir bak.

(İLLALLAH)dan başka ne varsa, hepsi gitti;

Sevin ey aşk! Hakka ortak kalmadı bitti.

 

*********************************

 

Sorulur o gün işlerden, sözlerden,

Kalbi titrer Nebîlerin korkudan.

Enbiyânın şaşırdığı bir yerde,

Günahlara özr bulmak nerede?

 

*********************************

 

İş budur, bundan başkası hiçtir.

 

*********************************

 

Allahdan başkasına tapınmak hiçtir,

Hiç ile uğraşmak ise deliliktir.

 

*********************************

 

Arzularının ardında koştukça sen.

âşıkım deyince, yalan söylersin!

 

*********************************

 

Bu büyük nîmeti, bakalım kime verirler?

 

*********************************

 

Nîmete kavuşanlara âfiyet olsun,

Zevallı fakir âşık, birkaç damlayla doysun.

 

*********************************

 

Kurtulurum sanma sakın, ey Sa’dî hoca!

Muhammed aleyhisselâma uymadıkca.

 

*********************************

 

Arabistânda doğan, Muhammed,

Dünya ve âhiretin efendisi Odur hemân!

 

Toprak altında kalsın, ezilsin, batsın her zaman,

Onun kapısında toz, toprak olmak istemiyen!

 

*********************************

 

İş budur. Bundan başkası hiçtir.

 

*********************************

 

Sevdiklerimin ayrılığından ruhum kan ağlıyor.

Onların firâkından, kemiklerimin ilikleri yanıyor.

 

Nîmete kavuşanlara nîmetler âfiyet olsun.

zevallı fakir âşık, birkaç damla ile doysun.

 

Herne ki güzeldir, Allah sevgisinden başka,

Hepsi câna zehirdir, şeker gibi de olsa!