Şüphesiz meyyit, kendisini yıkayanı, taşıyanı ve kabre indireni bilir - kainatingunesi.com

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler.”

Mer’î bin Yûsuf Makdîsî hazretleri hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Filistin’de Nablus’ta doğdu. H. 1033 (m. 1623)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Ebû Zer (radıyallahü anh) bir gün Resûlullah efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem); “Yâ Resûlallah! Yolum mevtaların olduğu yerden geçiyor. Acaba onlara bir şey söyleyecek miyim?” diye sordu. Bunun üzerine Resûl-i ekrem efendimiz şöyle söylemesini buyurdu: “Esselâmü aleyküm! Yâ ehlelkubûr min-el-müslimine vel-mü’minîn entüm lenâ selefün ve nahnü leküm tebeün ve innâ inşâallah biküm lâhikûn.” Ebû Zer (radıyallahü anh); “Yâ Resûlallah! Onlar işitirler mi?” diye sorunca, Server-i âlem; “Onlar işitirler, fakat cevap veremezler” buyurdu.

Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfte; “Bir kimse, tanıdığının mezarı başına gidip, selâm verince meyyit onu tanır ve selâmına cevap verir. Tanımadığı kimsenin kabrine gidip, selâm verince, meyyit selâmına cevap verir” buyuruldu.

Ebû Saîd-i Hudrî’nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, “Şüphesiz meyyit, kendisini yıkayanı, taşıyanı ve kabre indireni bilir” buyuruldu.

Hadîs âlimi Abdürrezzâk’ın bildirdiği hadîs-i şerîfte; “Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler. Böyle olmayan işleriniz için; ‘Yâ Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra rûhunu al!’ derler” buyuruldu.

Resûl-i ekrem bir hadîs-i şerîfte: “İnsanlar arasında kabul görmek için ilim öğrenen kimseyi, Allahü teâlâ Cehenneme koyar” buyurmuştur. Amel edilmeksizin öğrenilen ilim zayi olur.

Bir hadîs-i şerîfte Resûl-i ekrem buyurdu ki: “Faydasız ilim, kimseye bir şey verilmeyen hazine gibidir. İlmin faydası, ibâdetleri en doğru, en makbul şekilde yapmakta görülür. Haramlardan kaçınmayı ve zühdü artırmayan ilim, ancak Allahü teâlânın gadabını arttırır.”

Resûl-i ekrem faydasız ilimden Allahü teâlâya sığınırdı. Hadîs-i şerîf’te: “İlim ikidir. Birisi kalbde olan ilimdir ki, sahibine faydalı olan ilim budur. Diğer ilim, yalnız dilde olur. Bu ilim, Allahü teâlânın insanoğluna karşı hucceti, delîlidir” buyuruldu.

Diğer bir hadîs-i şerîfte “İlmi kendisine fayda vermeyen kimsenin, bu cehâleti ona zarar verir” buyuruldu.

Vehbi Tülek – 09.03.2019