evliya arşivleri - kainatingunesi.com

evliya

Deli Birâder

“Deli Birâder” Muhammed bin Durmuş

"Deli Birâder" Muhammed bin Durmuş: Muhammed bin Durmuş, Fârisî lisânını çok güzel konuşur, "tûtî dilli" dedikleri kimselerin onun yanında dilleri tutulurdu. ...
Askalânî

Hadîs ve tefsîr âlimi Âdem Askalânî

Tebe-i tâbiînden olan Âdem Askalânî (Âdem bin Ebî İyâs) hazretleri, 132 (m. 749)'de Horasan'da Merv şehrinde doğup 221 (m. 835)'de, Abbasî halifelerinden Mu'tas...

EVLİYÂ, GÖZLÜK GİBİDİR

"Ahmet Mekkî Efendi", bu son asırda gelen, Bir islâm âlimidir sülâle-i Resûl’den. Kadıköy’de müftîlik yaptığı zamanlarda, Ben, yardımcılığını yapmıştım yan...

MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ

Evliyânın en büyüklerinden. İslâm bilgilerinin mütehassısı, insanlara doğru yolu göstererek, hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” ismi ve...

CEMÂLEDDÎN EFENDİ

Osmanlı Devleti’nin yüz yedinci şeyhülislâmı. İsmi, Mehmed Cemâleddîn Efendi’dir. 1848 (H. 1264) târihinde İstanbul’da doğdu. Babası, Tedkîkât-ı şer’iyye meclis...

ZÂHİD – ZÜHD

ZÂHİD – ZÜHD Dünyâya düşkün olmayan, şüpheli olur korkusu ile mübâh olanların (yâni izin verilenlerin, helâl olanların da) çoğundan sakınan kimse mânâ­...

VELÎ

VELİ Mısır'da yetişen büyük velîlerden Muhammed Şâzilî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri buyurdular ki: "Velî, "Lâ ilâhe illallah" deyip, bunun şar...

SOHBET

SOHBET Gelibolu'da yetişen velîlerden Ahmed Bîcân (rahmetullahi teâlâ aleyh) talebelerine bir sohbet esnasında buyurdular ki: Allahü teâlâ, Kur'ân-ı ke...

MÜRîD

MÜRÎD Allahü teâlânın velî kullarından tanınmayan, bilinmeyen ve gizli olan bâzı mübârek kimseler daha vardır ki, Şeyhülislâm Molla Câmî'nin belirt­tiğ...