Zahiri mezhebi - kainatingunesi.com

Sual: Zâhirî mezhebi nedir?
CEVAP
Zâhirî sapık mezhebini milâdî 883’te vefat eden Davud-i İsfehânî kurmuştur. Daha önce Şafiî iken, sonra müctehidleri taklide ve kıyasa karşı çıktı. Bâtıl Zâhirî mezhebine göre, Kur’an-ı kerim ve hadis-i şeriflerin zâhir yani görünen mânâlarından başka hiçbir delil ve kıyas geçerli değildir. Fakat bu mezhepte olanlar, kendi görüşlerini nass gibi, yani âyet ve hadis gibi göstermeye çalışmışlardır.

Herkese ictihad yapmayı emredip, (Başkasına uymak haramdır) diyen mezhepsiz İbn-i Hazm da Zâhirî mezhebindeydi. İbni Hazm, Kur’an-ı kerim ve hadis-i şeriflerin zahir yani görünen mânâlarından başka hiçbir delili ve kıyası kabul etmezdi. (Eşeddül-cihad)

İbni Hazm, Selef-i sâlihini beğenmeyip hak yoldan, Ehl-i sünnet’ten ayrılarak, Zâhirîye fırkasına giren bir felsefecidir. (Keşf-üz-zünun)

Zâhirî mezhebini 1184-1198 yıllarında iktidarda olan Muvahhidî hükümdarı Yakub bin Yusuf, Kuzey Afrika ve Endülüs’te yaymaya çalışmıştır. Bu hükümdar, halkın Zâhirî mezhebine uymasını ve Ehl-i sünnet olan Mâlikî mezhebini bırakmasını istemiş, hattâ Mâlikî mezhebine göre yazılan fıkıh kitaplarını toplatıp yaktırmıştır. Bu hükümdarın ölümünden sonra, Zâhirî mezhebi, yavaş yavaş sönerek yok olmuştur. Ancak günümüzdeki bazı mezhepsizler, her sapık mezhebin olduğu gibi, bunun da fikrini körüklemeye çalışıyorlar. Zâhirî olan İbni Hazm’dan kaynak veriyorlar.